دانلود دروس خارج اصول ۱ استاد جواد تبریزی

دانلود دروس خارج اصول ۱ استاد جواد تبریزی در ۱۰۵ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

خارج اصول ۱
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ جلسه ۱ ۸,۳۲۲ ۰۰:۳۵:۱۱
۲ جلسه ۲ ۱۰,۱۰۱ ۰۰:۴۲:۴۶
۳ جلسه ۳ ۷,۴۱۹ ۰۰:۳۱:۱۹
۴ جلسه ۴ ۹,۳۷۲ ۰۰:۳۹:۳۹
۵ جلسه ۵ ۹,۰۸۸ ۰۰:۳۸:۲۷
۶ جلسه ۶ ۱۰,۵۱۴ ۰۰:۴۴:۳۲
۷ جلسه ۷ ۹,۵۲۵ ۰۰:۴۰:۱۹
۸ جلسه ۸ ۹,۰۰۸ ۰۰:۳۸:۰۶
۹ جلسه ۹ ۱۰,۳۲۶ ۰۰:۴۳:۴۴
۱۰ جلسه ۱۰ ۹,۶۸۱ ۰۰:۴۰:۵۹
۱۱ جلسه ۱۱ ۹,۵۰۵ ۰۰:۴۰:۱۳
۱۲ جلسه ۱۲ ۸,۲۸۲ ۰۰:۳۵:۰۰
۱۳ جلسه ۱۳ ۱۰,۵۸۲ ۰۰:۴۴:۴۹
۱۴ جلسه ۱۴ ۸,۳۵۷ ۰۰:۳۵:۲۰
۱۵ جلسه ۱۵ ۹,۸۸۵ ۰۰:۴۱:۵۱
۱۶ جلسه ۱۶ ۱۰,۶۱۵ ۰۰:۴۴:۵۸
۱۷ جلسه ۱۷ ۹,۷۶۱ ۰۰:۴۱:۱۹
۱۸ جلسه ۱۸ ۸,۶۶۴ ۰۰:۳۶:۳۸
۱۹ جلسه ۱۹ ۹,۱۰۰ ۰۰:۳۸:۳۰
۲۰ جلسه ۲۰ ۸,۸۷۱ ۰۰:۳۷:۳۱
۲۱ جلسه ۲۱ ۸,۵۷۱ ۰۰:۳۶:۱۴
۲۲ جلسه ۲۲ ۸,۱۷۰ ۰۰:۳۴:۳۲
۲۳ جلسه ۲۳ ۷,۳۹۱ ۰۰:۳۱:۱۲
۲۴ جلسه ۲۴ ۱۰,۰۸۷ ۰۰:۴۲:۴۲
۲۵ جلسه ۲۵ ۸,۷۶۳ ۰۰:۳۷:۰۳
۲۶ جلسه ۲۶ ۹,۱۷۴ ۰۰:۳۸:۴۹
۲۷ جلسه ۲۷ ۸,۷۷۸ ۰۰:۳۷:۰۷
۲۸ جلسه ۲۸ ۹,۶۰۳ ۰۰:۴۰:۳۹
۲۹ جلسه ۲۹ ۶,۸۰۷ ۰۰:۲۸:۴۳
۳۰ جلسه ۳۰ ۹,۶۹۸ ۰۰:۴۱:۰۳
۳۱ جلسه ۳۱ ۸,۷۲۶ ۰۰:۳۶:۵۴
۳۲ جلسه ۳۲ ۸,۱۱۴ ۰۰:۳۴:۱۷
۳۳ جلسه ۳۳ ۹,۲۲۵ ۰۰:۳۹:۰۲
۳۴ جلسه ۳۴ ۶,۱۶۷ ۰۰:۲۵:۵۹
۳۵ جلسه ۳۵ ۱۰,۵۷۸ ۰۰:۴۴:۴۸
۳۶ جلسه ۳۶ ۸,۵۲۷ ۰۰:۳۶:۰۳
۳۷ جلسه ۳۷ ۸,۳۷۲ ۰۰:۳۵:۲۳
۳۸ جلسه ۳۸ ۷,۶۴۸ ۰۰:۳۲:۱۸
۳۹ جلسه ۳۹ ۸,۲۰۵ ۰۰:۳۴:۴۱
۴۰ جلسه ۴۰ ۱۰,۷۸۷ ۰۰:۴۵:۴۲
۴۱ جلسه ۴۱ ۱۰,۴۰۳ ۰۰:۴۴:۰۳
۴۲ جلسه ۴۲ ۱۰,۶۰۱ ۰۰:۴۴:۵۴
۴۳ جلسه ۴۳ ۹,۳۳۹ ۰۰:۳۹:۳۱
۴۴ جلسه ۴۴ ۹,۸۰۴ ۰۰:۴۱:۳۰
۴۵ جلسه ۴۵ ۹,۵۲۹ ۰۰:۴۰:۱۹
۴۶ جلسه ۴۶ ۷,۳۸۹ ۰۰:۳۱:۱۲
۴۷ جلسه ۴۷ ۹,۰۱۴ ۰۰:۳۸:۰۸
۴۸ جلسه ۴۸ ۹,۹۶۰ ۰۰:۴۲:۱۰
۴۹ جلسه ۴۹ ۹,۹۷۲ ۰۰:۴۲:۱۳
۵۰ جلسه ۵۰ ۹,۶۶۷ ۰۰:۴۰:۵۵
۵۱ جلسه ۵۱ ۱۰,۲۹۱ ۰۰:۴۳:۳۵
۵۲ جلسه ۵۲ ۱۰,۸۴۸ ۰۰:۴۵:۵۷
۵۳ جلسه ۵۳ ۱۱,۰۰۸ ۰۰:۴۶:۳۸
۵۴ جلسه ۵۴ ۱۰,۷۲۸ ۰۰:۴۵:۲۷
۵۵ جلسه ۵۵ ۷,۲۴۳ ۰۰:۳۰:۳۴
۵۶ جلسه ۵۶ ۱۰,۴۶۳ ۰۰:۴۴:۱۹
۵۷ جلسه ۵۷ ۱۰,۹۷۲ ۰۰:۴۶:۲۹
۵۸ جلسه ۵۸ ۱۰,۹۰۳ ۰۰:۴۶:۱۱
۵۹ جلسه ۵۹ ۱۰,۴۶۹ ۰۰:۴۴:۲۰
۶۰ جلسه ۶۰ ۱۲,۲۰۱ ۰۰:۵۱:۴۴
۶۱ جلسه ۶۱ ۹,۷۸۹ ۰۰:۴۱:۲۶
۶۲ جلسه ۶۲ ۹,۷۳۱ ۰۰:۴۱:۱۱
۶۳ جلسه ۶۳ ۷,۶۰۵ ۰۰:۳۲:۰۷
۶۴ جلسه ۶۴ ۱۰,۴۹۲ ۰۰:۴۴:۲۶
۶۵ جلسه ۶۵ ۹,۷۶۳ ۰۰:۴۱:۲۰
۶۶ جلسه ۶۶ ۷,۱۷۴ ۰۰:۳۰:۱۷
۶۷ جلسه ۶۷ ۸,۵۹۵ ۰۰:۳۶:۲۰
۶۸ جلسه ۶۸ ۱۱,۰۷۳ ۰۰:۴۶:۵۵
۶۹ جلسه ۶۹ ۱۰,۴۸۱ ۰۰:۴۴:۲۳
۷۰ جلسه ۷۰ ۱۱,۰۵۶ ۰۰:۴۶:۵۱
۷۱ جلسه ۷۱ ۹,۰۳۵ ۰۰:۳۸:۱۳
۷۲ جلسه ۷۲ ۹,۴۵۷ ۰۰:۴۰:۰۱
۷۳ جلسه ۷۳ ۸,۰۶۷ ۰۰:۳۴:۰۵
۷۴ جلسه ۷۴ ۷,۶۹۰ ۰۰:۳۲:۲۹
۷۵ جلسه ۷۵ ۹,۸۸۴ ۰۰:۴۱:۵۰
۷۶ جلسه ۷۶ ۱۶,۱۸۸ ۰۱:۰۸:۴۴
۷۷ جلسه ۷۷ ۱۷,۴۹۰ ۰۱:۱۴:۱۸
۷۸ جلسه ۷۸ ۱۵,۹۰۲ ۰۱:۰۷:۳۱
۷۹ جلسه ۷۹ ۱۸,۰۹۶ ۰۱:۱۶:۵۳
۸۰ جلسه ۸۰ ۲۱,۱۹۹ ۰۱:۳۰:۰۷
۸۱ جلسه ۸۱ ۱۲,۵۷۷ ۰۰:۵۳:۲۰
۸۲ جلسه ۸۲ ۱۴,۶۵۱ ۰۱:۰۲:۱۱
۸۳ جلسه ۸۳ ۸,۷۳۹ ۰۰:۳۶:۵۷
۸۴ جلسه ۸۴ ۱۷,۳۴۵ ۰۱:۱۳:۴۱
۸۵ جلسه ۸۵ ۱۹,۲۴۹ ۰۱:۲۱:۴۸
۸۶ جلسه ۸۶ ۱۸,۹۲۷ ۰۱:۲۰:۲۵
۸۷ جلسه ۸۷ ۲۰,۱۰۷ ۰۱:۲۵:۲۸
۸۸ جلسه ۸۸ ۱۸,۴۱۷ ۰۱:۱۸:۱۵
۸۹ جلسه ۸۹ ۱۸,۹۸۸ ۰۱:۲۰:۴۱
۹۰ جلسه ۹۰ ۱۹,۵۰۱ ۰۱:۲۲:۵۲
۹۱ جلسه ۹۱ ۱۵,۵۸۲ ۰۱:۰۶:۰۹
۹۲ جلسه ۹۲ ۱۷,۱۲۵ ۰۱:۱۲:۴۴
۹۳ جلسه ۹۳ ۱۶,۶۳۸ ۰۱:۱۰:۴۰
۹۴ جلسه ۹۴ ۱۸,۴۲۶ ۰۱:۱۸:۱۷
۹۵ جلسه ۹۵ ۱۳,۹۸۲ ۰۰:۵۹:۲۰
۹۶ جلسه ۹۶ ۱۷,۵۱۲ ۰۱:۱۴:۲۳
۹۷ جلسه ۹۷ ۱۸,۰۱۸ ۰۱:۱۶:۵۳
۹۸ جلسه ۹۸ ۱۷,۸۱۶ ۰۱:۱۵:۴۱
۹۹ جلسه ۹۹ ۱۹,۰۱۶ ۰۱:۲۰:۴۸
۱۰۰ جلسه ۱۰۰ ۲۰,۹۰۱ ۰۱:۲۸:۵۱
۱۰۱ جلسه ۱۰۱ ۲۰,۲۰۴ ۰۱:۲۵:۵۲
۱۰۲ جلسه ۱۰۲ ۱۷,۹۸۸ ۰۱:۱۶:۲۵
۱۰۳ جلسه ۱۰۳ ۲۱,۰۹۱ ۰۱:۲۹:۴۰
۱۰۴ جلسه ۱۰۴ ۱۸,۹۱۹ ۰۱:۲۰:۲۳
۱۰۵ جلسه ۱۰۵ ۱۸,۹۱۹ ۰۱:۲۰:۲۳
فایل مخصوص: kharej-osool1.ef2

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*