مبحث بدایه الحکمه حوزه علمیه استاد فیاضی

مبحث بدایه الحکمه حوزه علمیه استاد فیاضی  در ۱۵۶ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

( بدایه الحکمه)
استاد : فیاضی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱ ۱۳,۳۵۵ ۰۰:۵۶:۳۹
۲ بدایه الحکمه – جلسه ۲ ۱۲,۰۴۵ ۰۰:۵۱:۰۴
۳ بدایه الحکمه – جلسه ۳ ۹,۷۳۰ ۰۰:۴۱:۱۱
۴ بدایه الحکمه – جلسه ۴ ۱۲,۲۴۱ ۰۰:۵۱:۵۴
۵ بدایه الحکمه – جلسه ۵ ۱۳,۹۶۹ ۰۰:۵۹:۱۶
۶ بدایه الحکمه – جلسه ۶ ۱۳,۳۲۱ ۰۰:۵۶:۳۰
۷ بدایه الحکمه – جلسه ۷ ۱۳,۲۴۰ ۰۰:۵۶:۱۰
۸ بدایه الحکمه – جلسه ۸ ۱۳,۸۰۷ ۰۰:۵۸:۳۵
۹ بدایه الحکمه – جلسه ۹ ۱۲,۸۹۶ ۰۰:۵۴:۴۲
۱۰ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰ ۱۳,۹۱۵ ۰۰:۵۹:۰۲
۱۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱ ۱۰,۱۱۵ ۰۰:۴۲:۵۰
۱۲ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲ ۱۲,۸۸۹ ۰۰:۵۴:۴۰
۱۳ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳ ۱۰,۶۰۸ ۰۰:۴۴:۵۶
۱۴ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴ ۱۲,۹۰۳ ۰۰:۵۴:۴۳
۱۵ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵ ۱۳,۸۰۷ ۰۰:۵۸:۳۵
۱۶ بدایه الحکمه – جلسه ۱۶ ۱۲,۵۸۵ ۰۰:۵۳:۲۲
۱۷ بدایه الحکمه – جلسه ۱۷ ۱۴,۳۱۳ ۰۱:۰۰:۴۴
۱۸ بدایه الحکمه – جلسه ۱۸ ۱۴,۰۴۳ ۰۰:۵۹:۳۵
۱۹ بدایه الحکمه – جلسه ۱۹ ۱۳,۸۰۰ ۰۰:۵۸:۳۳
۲۰ بدایه الحکمه – جلسه ۲۰ ۱۳,۳۲۸ ۰۰:۵۶:۳۲
۲۱ بدایه الحکمه – جلسه ۲۱ ۱۱,۹۷۱ ۰۰:۵۰:۴۵
۲۲ بدایه الحکمه – جلسه ۲۲ ۱۳,۱۵۹ ۰۰:۵۵:۴۹
۲۳ بدایه الحکمه – جلسه ۲۳ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۲۴ بدایه الحکمه – جلسه ۲۴ ۱۱,۴۳۸ ۰۰:۴۸:۲۸
۲۵ بدایه الحکمه – جلسه ۲۵ ۱۴,۲۳۲ ۰۱:۰۰:۲۴
۲۶ بدایه الحکمه – جلسه ۲۶ ۱۳,۲۴۰ ۰۰:۵۶:۱۰
۲۷ بدایه الحکمه – جلسه ۲۷ ۱۲,۶۶۶ ۰۰:۵۳:۴۳
۲۸ بدایه الحکمه – جلسه ۲۸ ۱۲,۲۴۱ ۰۰:۵۱:۵۴
۲۹ بدایه الحکمه – جلسه ۲۹ ۱۴,۳۴۰ ۰۱:۰۰:۵۱
۳۰ بدایه الحکمه – جلسه ۳۰ ۱۳,۰۱۱ ۰۰:۵۵:۱۱
۳۱ بدایه الحکمه – جلسه ۳۱ ۱۱,۹۴۴ ۰۰:۵۰:۳۸
۳۲ بدایه الحکمه – جلسه ۳۲ ۱۳,۲۱۳ ۰۰:۵۶:۰۳
۳۳ بدایه الحکمه – جلسه ۳۳ ۱۳,۵۰۳ ۰۰:۵۷:۱۷
۳۴ بدایه الحکمه – جلسه ۳۴ ۱۱,۵۱۲ ۰۰:۴۸:۴۷
۳۵ بدایه الحکمه – جلسه ۳۵ ۱۴,۱۵۸ ۰۱:۰۰:۰۵
۳۶ بدایه الحکمه – جلسه ۳۶ ۱۲,۴۷۷ ۰۰:۵۲:۵۴
۳۷ بدایه الحکمه – جلسه ۳۷ ۱۲,۳۹۰ ۰۰:۵۲:۳۲
۳۸ بدایه الحکمه – جلسه ۳۸ ۱۳,۵۱۰ ۰۰:۵۷:۱۹
۳۹ بدایه الحکمه – جلسه ۳۹ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۴۰ بدایه الحکمه – جلسه ۴۰ ۱۲,۲۴۱ ۰۰:۵۱:۵۴
۴۱ بدایه الحکمه – جلسه ۴۱ ۱۰,۹۳۸ ۰۰:۴۶:۲۰
۴۲ بدایه الحکمه – جلسه ۴۲ ۱۳,۷۴۰ ۰۰:۵۸:۱۸
۴۳ بدایه الحکمه – جلسه ۴۳ ۱۲,۴۲۳ ۰۰:۵۲:۴۱
۴۴ بدایه الحکمه – جلسه ۴۴ ۱۳,۲۶۰ ۰۰:۵۶:۱۵
۴۵ بدایه الحکمه – جلسه ۴۵ ۱۲,۷۰۷ ۰۰:۵۳:۵۳
۴۶ بدایه الحکمه – جلسه ۴۶ ۱۰,۷۹۷ ۰۰:۴۵:۴۴
۴۷ بدایه الحکمه – جلسه ۴۷ ۱۰,۲۲۳ ۰۰:۴۳:۱۷
۴۸ بدایه الحکمه – جلسه ۴۸ ۱۰,۷۷۶ ۰۰:۴۵:۳۹
۴۹ بدایه الحکمه – جلسه ۴۹ ۱۳,۲۴۷ ۰۰:۵۶:۱۱
۵۰ بدایه الحکمه – جلسه ۵۰ ۸,۹۸۸ ۰۰:۳۸:۰۱
۵۱ بدایه الحکمه – جلسه ۵۱ ۱۳,۶۷۲ ۰۰:۵۸:۰۰
۵۲ بدایه الحکمه – جلسه ۵۲ ۱۱,۳۳۷ ۰۰:۴۸:۰۲
۵۳ بدایه الحکمه – جلسه ۵۳ ۱۲,۲۶۱ ۰۰:۵۱:۵۹
۵۴ بدایه الحکمه – جلسه ۵۴ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۵۵ بدایه الحکمه – جلسه ۵۵ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۵۶ بدایه الحکمه – جلسه ۵۶ ۹,۱۲۹ ۰۰:۳۸:۳۷
۵۷ بدایه الحکمه – جلسه ۵۷ ۱۲,۳۹۰ ۰۰:۵۲:۳۲
۵۸ بدایه الحکمه – جلسه ۵۸ ۱۳,۰۶۵ ۰۰:۵۵:۲۵
۵۹ بدایه الحکمه – جلسه ۵۹ ۱۲,۳۷۶ ۰۰:۵۲:۲۸
۶۰ بدایه الحکمه – جلسه ۶۰ ۱۳,۱۹۳ ۰۰:۵۵:۵۸
۶۱ بدایه الحکمه – جلسه ۶۱ ۱۲,۸۱۵ ۰۰:۵۴:۲۱
۶۲ بدایه الحکمه – جلسه ۶۲ ۱۰,۷۲۲ ۰۰:۴۵:۲۵
۶۳ بدایه الحکمه – جلسه ۶۳ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۶۴ بدایه الحکمه – جلسه ۶۴ ۱۱,۶۱۳ ۰۰:۴۹:۱۳
۶۵ بدایه الحکمه – جلسه ۶۵ ۱۲,۶۸۰ ۰۰:۵۳:۴۶
۶۶ بدایه الحکمه – جلسه ۶۶ ۱۱,۷۶۹ ۰۰:۴۹:۵۳
۶۷ بدایه الحکمه – جلسه ۶۷ ۱۲,۰۱۲ ۰۰:۵۰:۵۵
۶۸ بدایه الحکمه – جلسه ۶۸ ۸,۸۴۶ ۰۰:۳۷:۲۵
۶۹ بدایه الحکمه – جلسه ۶۹ ۱۰,۴۲۵ ۰۰:۴۴:۰۹
۷۰ بدایه الحکمه – جلسه ۷۰ ۱۳,۵۰۳ ۰۰:۵۷:۱۷
۷۱ بدایه الحکمه – جلسه ۷۱ ۱۲,۶۵۳ ۰۰:۵۳:۳۹
۷۲ بدایه الحکمه – جلسه ۷۲ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷۳ بدایه الحکمه – جلسه ۷۳ ۱۲,۸۲۸ ۰۰:۵۴:۲۴
۷۴ بدایه الحکمه – جلسه ۷۴ ۱۳,۴۷۶ ۰۰:۵۷:۱۰
۷۵ بدایه الحکمه – جلسه ۷۵ ۱۳,۷۴۶ ۰۰:۵۸:۱۹
۷۶ بدایه الحکمه – جلسه ۷۶ ۱۲,۸۱۵ ۰۰:۵۴:۲۱
۷۷ بدایه الحکمه – جلسه ۷۷ ۱۳,۳۴۱ ۰۰:۵۶:۳۶
۷۸ بدایه الحکمه – جلسه ۷۸ ۱۳,۶۲۵ ۰۰:۵۷:۴۸
۷۹ بدایه الحکمه – جلسه ۷۹ ۱۰,۹۸۶ ۰۰:۴۶:۳۲
۸۰ بدایه الحکمه – جلسه ۸۰ ۱۲,۶۶۰ ۰۰:۵۳:۴۱
۸۱ بدایه الحکمه – جلسه ۸۱ ۱۳,۵۲۴ ۰۰:۵۷:۲۲
۸۲ بدایه الحکمه – جلسه ۸۲ ۱۲,۲۵۵ ۰۰:۵۱:۵۷
۸۳ بدایه الحکمه – جلسه ۸۳ ۱۲,۴۵۷ ۰۰:۵۲:۴۹
۸۴ بدایه الحکمه – جلسه ۸۴ ۱۱,۳۴۳ ۰۰:۴۸:۰۴
۸۵ بدایه الحکمه – جلسه ۸۵ ۸,۹۴۰ ۰۰:۳۷:۴۹
۸۶ بدایه الحکمه – جلسه ۸۶ ۱۳,۳۵۵ ۰۰:۵۶:۳۹
۸۷ بدایه الحکمه – جلسه ۸۷ ۱۱,۲۲۲ ۰۰:۴۷:۳۳
۸۸ بدایه الحکمه – جلسه ۸۸ ۱۱,۹۵۸ ۰۰:۵۰:۴۱
۸۹ بدایه الحکمه – جلسه ۸۹ ۱۱,۶۶۷ ۰۰:۴۹:۲۷
۹۰ بدایه الحکمه – جلسه ۹۰ ۱۱,۵۹۳ ۰۰:۴۹:۰۸
۹۱ بدایه الحکمه – جلسه ۹۱ ۹,۱۲۹ ۰۰:۳۸:۳۷
۹۲ بدایه الحکمه – جلسه ۹۲ ۱۰,۳۱۱ ۰۰:۴۳:۴۰
۹۳ بدایه الحکمه – جلسه ۹۳ ۱۲,۸۹۶ ۰۰:۵۴:۴۲
۹۴ بدایه الحکمه – جلسه ۹۴ ۱۲,۸۵۵ ۰۰:۵۴:۳۱
۹۵ بدایه الحکمه – جلسه ۹۵ ۱۰,۴۰۵ ۰۰:۴۴:۰۴
۹۶ بدایه الحکمه – جلسه ۹۶ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۹۷ بدایه الحکمه – جلسه ۹۷ ۱۳,۷۴۶ ۰۰:۵۸:۱۹
۹۸ بدایه الحکمه – جلسه ۹۸ ۱۲,۳۲۹ ۰۰:۵۲:۱۶
۹۹ بدایه الحکمه – جلسه ۹۹ ۱۲,۸۴۲ ۰۰:۵۴:۲۸
۱۰۰ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۰ ۸,۶۱۶ ۰۰:۳۶:۲۶
۱۰۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۱ ۱۳,۹۴۹ ۰۰:۵۹:۱۱
۱۰۲ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۲ ۱۲,۲۳۴ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۰۳ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۳ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۱۰۴ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۴ ۸,۹۵۴ ۰۰:۳۷:۵۲
۱۰۵ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۵ ۱۳,۸۰۷ ۰۰:۵۸:۳۵
۱۰۶ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۶ ۱۲,۵۸۵ ۰۰:۵۳:۲۲
۱۰۷ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۷ ۱۴,۳۱۳ ۰۱:۰۰:۴۴
۱۰۸ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۸ ۱۴,۰۴۳ ۰۰:۵۹:۳۵
۱۰۹ بدایه الحکمه – جلسه ۱۰۹ ۱۳,۸۰۰ ۰۰:۵۸:۳۳
۱۱۰ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۰ ۱۳,۹۴۹ ۰۰:۵۹:۱۱
۱۱۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۱ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۲ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۲ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۳ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۳ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۴ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۴ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۵ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۵ ۱۳,۸۰۷ ۰۰:۵۸:۳۵
۱۱۶ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۶ ۱۲,۵۸۵ ۰۰:۵۳:۲۲
۱۱۷ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۷ ۱۴,۳۱۳ ۰۱:۰۰:۴۴
۱۱۸ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۸ ۱۴,۰۴۳ ۰۰:۵۹:۳۵
۱۱۹ بدایه الحکمه – جلسه ۱۱۹ ۱۳,۸۰۰ ۰۰:۵۸:۳۳
۱۲۰ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۰ ۱۲,۲۳۴ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۲۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۱ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۲ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۲ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۳ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۳ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۴ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۴ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۵ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۵ ۱۴,۲۳۲ ۰۱:۰۰:۲۴
۱۲۶ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۶ ۱۳,۲۴۰ ۰۰:۵۶:۱۰
۱۲۷ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۷ ۱۲,۶۶۶ ۰۰:۵۳:۴۳
۱۲۸ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۸ ۱۲,۲۴۱ ۰۰:۵۱:۵۴
۱۲۹ بدایه الحکمه – جلسه ۱۲۹ ۱۴,۳۴۰ ۰۱:۰۰:۵۱
۱۳۰ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۰ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۱۳۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۱ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۲ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۲ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۳ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۳ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۴ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۴ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۵ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۵ ۱۴,۱۵۸ ۰۱:۰۰:۰۵
۱۳۶ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۶ ۱۲,۴۷۷ ۰۰:۵۲:۵۴
۱۳۷ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۷ ۱۲,۳۹۰ ۰۰:۵۲:۳۲
۱۳۸ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۸ ۱۳,۵۱۰ ۰۰:۵۷:۱۹
۱۳۹ بدایه الحکمه – جلسه ۱۳۹ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۱۴۰ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۰ ۸,۹۵۴ ۰۰:۳۷:۵۲
۱۴۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۱ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۲ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۲ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۳ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۳ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۴ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۴ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۵ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۵ ۱۲,۷۰۷ ۰۰:۵۳:۵۳
۱۴۶ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۶ ۱۰,۷۹۷ ۰۰:۴۵:۴۴
۱۴۷ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۷ ۱۰,۲۲۳ ۰۰:۴۳:۱۷
۱۴۸ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۸ ۱۰,۷۷۶ ۰۰:۴۵:۳۹
۱۴۹ بدایه الحکمه – جلسه ۱۴۹ ۱۳,۲۴۷ ۰۰:۵۶:۱۱
۱۵۰ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵۰ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۵۱ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵۱ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۵۲ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵۲ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۵۳ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵۳ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۵۴ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵۴ ۷۸ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۵۵ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵۵ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۱۵۶ بدایه الحکمه – جلسه ۱۵۶ ۹,۱۲۹ ۰۰:۳۸:۳۷
فایل مخصوص: falsafe-bedaye.ef2

 

 

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*