مبحث تجزیه و ترکیب سوره عربی حوزه علمیه استاد آدینه وند

مبحث تجزیه و ترکیب سوره عربی درس عربی ۹ حوزه علمیه استاد آدینه وند  در ۱۰۶ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

 

                              howzeh paye 2

 

عربی ۹ – تجزیه و ترکیب سوره عربی
استاد : آدینه وند
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱ ۱۲,۸۹۶ ۰۰:۵۴:۴۲
۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲ ۱۱,۵۶۰ ۰۰:۴۸:۵۹
۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴ ۱۴,۳۴۷ ۰۱:۰۰:۵۳
۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵ ۱۲,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۰۹
۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷ ۱۲,۶۱۳ ۰۰:۵۳:۲۹
۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸ ۱۱,۵۰۶ ۰۰:۴۸:۴۶
۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹ ۱۱,۰۴۰ ۰۰:۴۶:۴۶
۱۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰ ۱۲,۶۷۳ ۰۰:۵۳:۴۴
۱۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۱ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۱۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۲ ۹,۵۳۵ ۰۰:۴۰:۲۱
۱۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۳ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۱۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۴ ۱۲,۹۹۷ ۰۰:۵۵:۰۷
۱۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۵ ۳,۰۶۱ ۰۰:۱۲:۴۴
۱۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۶ ۱۱,۸۹۰ ۰۰:۵۰:۲۴
۱۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۷ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۱۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۸ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۱۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۲۴ ۰۰:۵۰:۳۳
۲۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۰ ۱۳,۵۱۰ ۰۰:۵۷:۱۹
۲۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۱ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۲۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۲ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۲۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۳ ۱۲,۳۰۹ ۰۰:۵۲:۱۱
۲۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۴ ۱۱,۶۳۴ ۰۰:۴۹:۱۸
۲۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۵ ۱۱,۹۰۴ ۰۰:۵۰:۲۸
۲۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۶ ۱۱,۲۸۰ ۰۰:۴۷:۴۸
۲۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۷ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۲۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۸ ۱۱,۵۹۳ ۰۰:۴۹:۰۸
۲۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۲۹ ۱۳,۴۱۶ ۰۰:۵۶:۵۵
۳۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۰ ۱۲,۱۰۶ ۰۰:۵۱:۱۹
۳۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۱ ۴,۳۰۳ ۰۰:۱۸:۰۲
۳۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۲ ۱۱,۴۵۸ ۰۰:۴۸:۳۳
۳۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۳ ۱۳,۹۰۹ ۰۰:۵۹:۰۱
۳۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۴ ۱۴,۴۸۹ ۰۱:۰۱:۲۹
۳۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۵ ۱۴,۶۱۷ ۰۱:۰۲:۰۲
۳۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۶ ۱۲,۹۹۱ ۰۰:۵۵:۰۶
۳۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۷ ۷,۴۴۹ ۰۰:۳۱:۲۷
۳۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۸ ۱۳,۴۲۹ ۰۰:۵۶:۵۸
۳۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۳۹ ۱۴,۱۰۴ ۰۰:۵۹:۵۱
۴۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۰ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۴۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۱ ۷,۰۲۴ ۰۰:۲۹:۳۸
۴۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۲ ۱۳,۱۱۹ ۰۰:۵۵:۳۹
۴۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۳ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۰
۴۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۴ ۸,۳۵۳ ۰۰:۳۵:۱۹
۴۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۵ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۴۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۶ ۷,۱۸۶ ۰۰:۳۰:۲۰
۴۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۷ ۷,۰۸۴ ۰۰:۲۹:۵۴
۴۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۴۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۴۹ ۱۳,۸۰۱ ۰۰:۵۸:۳۳
۵۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۰ ۱۴,۲۰۶ ۰۱:۰۰:۱۷
۵۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۱ ۱۳,۶۹۳ ۰۰:۵۸:۰۵
۵۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۲ ۱۳,۸۲۸ ۰۰:۵۸:۴۰
۵۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۳ ۱۲,۶۸۰ ۰۰:۵۳:۴۶
۵۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۴ ۷,۰۵۱ ۰۰:۲۹:۴۵
۵۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۵ ۱۲,۹۱۰ ۰۰:۵۴:۴۵
۵۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۶ ۱۴,۷۸۶ ۰۱:۰۲:۴۵
۵۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۷ ۵,۵۰۵ ۰۰:۲۳:۰۹
۵۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۸ ۷,۲۱۳ ۰۰:۳۰:۲۷
۵۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۵۹ ۱۳,۲۴۷ ۰۰:۵۶:۱۱
۶۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۰ ۱۴,۴۰۱ ۰۱:۰۱:۰۷
۶۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۱ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۶۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۲ ۱۳,۷۶۰ ۰۰:۵۸:۲۳
۶۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۳ ۱۱,۰۴۷ ۰۰:۴۶:۴۸
۶۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۴ ۱۰,۷۲۳ ۰۰:۴۵:۲۵
۶۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۵ ۱۲,۳۹۷ ۰۰:۵۲:۳۴
۶۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۶ ۸,۶۷۷ ۰۰:۳۶:۴۲
۶۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۰۶ ۰۰:۴۸:۴۶
۶۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۸ ۱۴,۴۱۵ ۰۱:۰۱:۱۰
۶۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۶۹ ۱۳,۳۲۸ ۰۰:۵۶:۳۲
۷۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۰ ۱۱,۶۳۴ ۰۰:۴۹:۱۸
۷۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۱ ۱۱,۱۶۸ ۰۰:۴۷:۱۹
۷۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۲ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۷۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۳ ۱۲,۸۱۵ ۰۰:۵۴:۲۱
۷۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۴ ۱۹,۱۶۰ ۰۱:۲۱:۲۵
۷۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۵ ۷,۷۹۳ ۰۰:۳۲:۵۵
۷۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۶ ۱۴,۴۷۶ ۰۱:۰۱:۲۶
۷۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۷ ۴,۸۷۷ ۰۰:۲۰:۲۹
۷۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۸ ۱۲,۵۳۸ ۰۰:۵۳:۱۰
۷۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۷۹ ۱۲,۷۸۸ ۰۰:۵۴:۱۴
۸۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۰ ۱۲,۶۷۳ ۰۰:۵۳:۴۴
۸۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۱ ۱۲,۸۰۸ ۰۰:۵۴:۱۹
۸۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۲ ۱۲,۶۱۹ ۰۰:۵۳:۳۱
۸۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۳ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۸۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۴ ۱۴,۰۸۴ ۰۰:۵۹:۴۶
۸۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۵ ۱۲,۱۴۰ ۰۰:۵۱:۲۸
۸۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۶ ۱۳,۹۸۳ ۰۰:۵۹:۲۰
۸۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۷ ۱۲,۴۳۷ ۰۰:۵۲:۴۴
۸۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۸ ۱۲,۴۴۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۸۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۸۹ ۱۱,۷۰۱ ۰۰:۴۹:۳۶
۹۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۰ ۱۲,۸۲۹ ۰۰:۵۴:۲۴
۹۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۱ ۱۳,۵۵۸ ۰۰:۵۷:۳۱
۹۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۲ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۹۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۳ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۹۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۴ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۹۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۵ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۹۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۶ ۷,۵۷۷ ۰۰:۳۲:۰۰
۹۷ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۷ ۱۳,۶۴۵ ۰۰:۵۷:۵۳
۹۸ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۸ ۱۲,۵۷۲ ۰۰:۵۳:۱۹
۹۹ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۹۹ ۱۲,۰۱۹ ۰۰:۵۰:۵۷
۱۰۰ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰۰ ۱۱,۴۷۲ ۰۰:۴۸:۳۷
۱۰۱ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰۱ ۱۱,۲۲۲ ۰۰:۴۷:۳۳
۱۰۲ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۱۰۳ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰۳ ۱۳,۰۳۱ ۰۰:۵۵:۱۶
۱۰۴ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰۴ ۱۱,۹۵۸ ۰۰:۵۰:۴۱
۱۰۵ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰۵ ۱۳,۵۴۴ ۰۰:۵۷:۲۷
۱۰۶ تجزیه و ترکیب سوره عربی – جلسه ۱۰۶ ۱۱,۹۳۸ ۰۰:۵۰:۳۶
فایل مخصوص: tajzie-tarkib.ef2

 

 
توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

———————–

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*