مبحث سیوطى درس عربی ۸ حوزه علمیه استاد مدرس

مبحث سیوطى پایه دوم درس عربی ۸ حوزه علمیه استاد مدرس در ۲۲۱ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

 

                              howzeh paye 2

 

عربی ۸ – سیوطى
استاد : مدرس
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ سیوطى – جلسه ۱ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۲ سیوطى – جلسه ۲ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۳ سیوطى – جلسه ۳ ۹,۰۹۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۴ سیوطى – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ سیوطى – جلسه ۵ ۱۰,۵۳۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۶ سیوطى – جلسه ۶ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۷ سیوطى – جلسه ۷ ۷,۹۶۹ ۰۰:۳۳:۴۰
۸ سیوطى – جلسه ۸ ۸,۹۲۷ ۰۰:۳۷:۴۵
۹ سیوطى – جلسه ۹ ۹,۸۵۹ ۰۰:۴۱:۴۴
۱۰ سیوطى – جلسه ۱۰ ۷,۷۵۳ ۰۰:۳۲:۴۵
۱۱ سیوطى – جلسه ۱۱ ۸,۸۱۲ ۰۰:۳۷:۱۶
۱۲ سیوطى – جلسه ۱۲ ۸,۳۴۷ ۰۰:۳۵:۱۷
۱۳ سیوطى – جلسه ۱۳ ۹,۰۶۹ ۰۰:۳۸:۲۲
۱۴ سیوطى – جلسه ۱۴ ۹,۷۱۰ ۰۰:۴۱:۰۶
۱۵ سیوطى – جلسه ۱۵ ۸,۲۲۵ ۰۰:۳۴:۴۶
۱۶ سیوطى – جلسه ۱۶ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۱۷ سیوطى – جلسه ۱۷ ۱۰,۷۵۰ ۰۰:۴۵:۳۲
۱۸ سیوطى – جلسه ۱۸ ۷,۲۸۷ ۰۰:۳۰:۴۶
۱۹ سیوطى – جلسه ۱۹ ۸,۱۸۵ ۰۰:۳۴:۳۵
۲۰ سیوطى – جلسه ۲۰ ۷,۶۱۱ ۰۰:۳۲:۰۸
۲۱ سیوطى – جلسه ۲۱ ۷,۹۵۵ ۰۰:۳۳:۳۷
۲۲ سیوطى – جلسه ۲۲ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۲۳ سیوطى – جلسه ۲۳ ۷,۴۰۸ ۰۰:۳۱:۱۷
۲۴ سیوطى – جلسه ۲۴ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۲۵ سیوطى – جلسه ۲۵ ۶,۶۷۹ ۰۰:۲۸:۱۰
۲۶ سیوطى – جلسه ۲۶ ۸,۲۱۸ ۰۰:۳۴:۴۴
۲۷ سیوطى – جلسه ۲۷ ۵,۹۰۳ ۰۰:۲۴:۵۱
۲۸ سیوطى – جلسه ۲۸ ۹,۹۴۶ ۰۰:۴۲:۰۶
۲۹ سیوطى – جلسه ۲۹ ۸,۳۵۳ ۰۰:۳۵:۱۹
۳۰ سیوطى – جلسه ۳۰ ۸,۸۹۳ ۰۰:۳۷:۳۷
۳۱ سیوطى – جلسه ۳۱ ۸,۱۱۷ ۰۰:۳۴:۱۸
۳۲ سیوطى – جلسه ۳۲ ۷,۳۵۴ ۰۰:۳۱:۰۳
۳۳ سیوطى – جلسه ۳۳ ۸,۴۲۱ ۰۰:۳۵:۳۶
۳۴ سیوطى – جلسه ۳۴ ۹,۹۸۷ ۰۰:۴۲:۱۷
۳۵ سیوطى – جلسه ۳۵ ۸,۴۲۱ ۰۰:۳۵:۳۶
۳۶ سیوطى – جلسه ۳۶ ۸,۴۸۲ ۰۰:۳۵:۵۱
۳۷ سیوطى – جلسه ۳۷ ۶,۵۲۴ ۰۰:۲۷:۳۰
۳۸ سیوطى – جلسه ۳۸ ۸,۶۷۱ ۰۰:۳۶:۴۰
۳۹ سیوطى – جلسه ۳۹ ۸,۵۷۶ ۰۰:۳۶:۱۶
۴۰ سیوطى – جلسه ۴۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۴۱ سیوطى – جلسه ۴۱ ۹,۶۹۷ ۰۰:۴۱:۰۲
۴۲ سیوطى – جلسه ۴۲ ۹,۲۴۴ ۰۰:۳۹:۰۷
۴۳ سیوطى – جلسه ۴۳ ۱۰,۲۶۴ ۰۰:۴۳:۲۸
۴۴ سیوطى – جلسه ۴۴ ۹,۸۱۱ ۰۰:۴۱:۳۲
۴۵ سیوطى – جلسه ۴۵ ۹,۸۵۹ ۰۰:۴۱:۴۴
۴۶ سیوطى – جلسه ۴۶ ۷,۴۰۲ ۰۰:۳۱:۱۵
۴۷ سیوطى – جلسه ۴۷ ۸,۶۴۴ ۰۰:۳۶:۳۳
۴۸ سیوطى – جلسه ۴۸ ۹,۳۸۶ ۰۰:۳۹:۴۳
۴۹ سیوطى – جلسه ۴۹ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۵۰ سیوطى – جلسه ۵۰ ۸,۴۶۸ ۰۰:۳۵:۴۸
۵۱ سیوطى – جلسه ۵۱ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۵۲ سیوطى – جلسه ۵۲ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۵۳ سیوطى – جلسه ۵۳ ۹,۶۶۳ ۰۰:۴۰:۵۴
۵۴ سیوطى – جلسه ۵۴ ۹,۳۳۲ ۰۰:۳۹:۲۹
۵۵ سیوطى – جلسه ۵۵ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۵۶ سیوطى – جلسه ۵۶ ۹,۹۱۳ ۰۰:۴۱:۵۸
۵۷ سیوطى – جلسه ۵۷ ۸,۹۰۰ ۰۰:۳۷:۳۹
۵۸ سیوطى – جلسه ۵۸ ۱۰,۶۱۵ ۰۰:۴۴:۵۷
۵۹ سیوطى – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۹۶ ۰۰:۴۳:۱۰
۶۰ سیوطى – جلسه ۶۰ ۸,۶۲۳ ۰۰:۳۶:۲۸
۶۱ سیوطى – جلسه ۶۱ ۸,۶۵۷ ۰۰:۳۶:۳۶
۶۲ سیوطى – جلسه ۶۲ ۸,۱۳۱ ۰۰:۳۴:۲۲
۶۳ سیوطى – جلسه ۶۳ ۹,۷۶۴ ۰۰:۴۱:۲۰
۶۴ سیوطى – جلسه ۶۴ ۱۰,۱۵۶ ۰۰:۴۳:۰۰
۶۵ سیوطى – جلسه ۶۵ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۶۶ سیوطى – جلسه ۶۶ ۹,۱۹۷ ۰۰:۳۸:۵۵
۶۷ سیوطى – جلسه ۶۷ ۸,۴۸۸ ۰۰:۳۵:۵۳
۶۸ سیوطى – جلسه ۶۸ ۹,۹۸۰ ۰۰:۴۲:۱۵
۶۹ سیوطى – جلسه ۶۹ ۸,۷۲۵ ۰۰:۳۶:۵۴
۷۰ سیوطى – جلسه ۷۰ ۹,۳۶۶ ۰۰:۳۹:۳۸
۷۱ سیوطى – جلسه ۷۱ ۹,۰۸۹ ۰۰:۳۸:۲۷
۷۲ سیوطى – جلسه ۷۲ ۸,۸۱۹ ۰۰:۳۷:۱۸
۷۳ سیوطى – جلسه ۷۳ ۱۰,۳۵۱ ۰۰:۴۳:۵۰
۷۴ سیوطى – جلسه ۷۴ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۷۵ سیوطى – جلسه ۷۵ ۱۴,۷۶۶ ۰۱:۰۲:۴۰
۷۶ سیوطى – جلسه ۷۶ ۱۴,۳۶۸ ۰۱:۰۰:۵۸
۷۷ سیوطى – جلسه ۷۷ ۱۵,۲۴۵ ۰۱:۰۴:۴۳
۷۸ سیوطى – جلسه ۷۸ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
۷۹ سیوطى – جلسه ۷۹ ۱۴,۷۳۲ ۰۱:۰۲:۳۲
۸۰ سیوطى – جلسه ۸۰ ۱۴,۷۷۹ ۰۱:۰۲:۴۴
۸۱ سیوطى – جلسه ۸۱ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۸۲ سیوطى – جلسه ۸۲ ۱۴,۲۸۷ ۰۱:۰۰:۳۷
۸۳ سیوطى – جلسه ۸۳ ۱۳,۳۰۸ ۰۰:۵۶:۲۷
۸۴ سیوطى – جلسه ۸۴ ۱۴,۱۷۹ ۰۱:۰۰:۱۰
۸۵ سیوطى – جلسه ۸۵ ۱۴,۴۶۹ ۰۱:۰۱:۲۴
۸۶ سیوطى – جلسه ۸۶ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۸۷ سیوطى – جلسه ۸۷ ۱۳,۳۸۹ ۰۰:۵۶:۴۸
۸۸ سیوطى – جلسه ۸۸ ۱۴,۷۴۶ ۰۱:۰۲:۳۵
۸۹ سیوطى – جلسه ۸۹ ۱۴,۸۴۰ ۰۱:۰۲:۵۹
۹۰ سیوطى – جلسه ۹۰ ۱۴,۱۱۱ ۰۰:۵۹:۵۳
۹۱ سیوطى – جلسه ۹۱ ۱۴,۲۷۳ ۰۱:۰۰:۳۴
۹۲ سیوطى – جلسه ۹۲ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۹۳ سیوطى – جلسه ۹۳ ۱۵,۱۳۷ ۰۱:۰۴:۱۵
۹۴ سیوطى – جلسه ۹۴ ۱۴,۹۰۱ ۰۱:۰۳:۱۵
۹۵ سیوطى – جلسه ۹۵ ۱۴,۵۲۳ ۰۱:۰۱:۳۸
۹۶ سیوطى – جلسه ۹۶ ۱۴,۸۶۰ ۰۱:۰۳:۰۴
۹۷ سیوطى – جلسه ۹۷ ۱۵,۲۶۵ ۰۱:۰۴:۴۸
۹۸ سیوطى – جلسه ۹۸ ۱۴,۵۵۷ ۰۱:۰۱:۴۷
۹۹ سیوطى – جلسه ۹۹ ۱۴,۹۲۱ ۰۱:۰۳:۲۰
۱۰۰ سیوطى – جلسه ۱۰۰ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۱۰۱ سیوطى – جلسه ۱۰۱ ۱۴,۹۷۵ ۰۱:۰۳:۳۴
۱۰۲ سیوطى – جلسه ۱۰۲ ۱۴,۷۳۲ ۰۱:۰۲:۳۲
۱۰۳ سیوطى – جلسه ۱۰۳ ۱۴,۶۰۴ ۰۱:۰۱:۵۹
۱۰۴ سیوطى – جلسه ۱۰۴ ۱۴,۸۰۶ ۰۱:۰۲:۵۱
۱۰۵ سیوطى – جلسه ۱۰۵ ۱۶,۷۹۸ ۰۱:۱۱:۲۰
۱۰۶ سیوطى – جلسه ۱۰۶ ۱۴,۸۴۷ ۰۱:۰۳:۰۱
۱۰۷ سیوطى – جلسه ۱۰۷ ۱۴,۶۶۵ ۰۱:۰۲:۱۴
۱۰۸ سیوطى – جلسه ۱۰۸ ۱۵,۱۷۱ ۰۱:۰۴:۲۴
۱۰۹ سیوطى – جلسه ۱۰۹ ۱۴,۹۶۲ ۰۱:۰۳:۳۰
۱۱۰ سیوطى – جلسه ۱۱۰ ۱۲,۱۲۰ ۰۰:۵۱:۲۳
۱۱۱ سیوطى – جلسه ۱۱۱ ۱۴,۴۳۵ ۰۱:۰۱:۱۶
۱۱۲ سیوطى – جلسه ۱۱۲ ۱۳,۶۵۹ ۰۰:۵۷:۵۷
۱۱۳ سیوطى – جلسه ۱۱۳ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۱۱۴ سیوطى – جلسه ۱۱۴ ۱۴,۰۰۳ ۰۰:۵۹:۲۵
۱۱۵ سیوطى – جلسه ۱۱۵ ۱۳,۵۷۸ ۰۰:۵۷:۳۶
۱۱۶ سیوطى – جلسه ۱۱۶ ۱۴,۵۴۳ ۰۱:۰۱:۴۳
۱۱۷ سیوطى – جلسه ۱۱۷ ۱۴,۶۴۴ ۰۱:۰۲:۰۹
۱۱۸ سیوطى – جلسه ۱۱۸ ۱۴,۴۶۹ ۰۱:۰۱:۲۴
۱۱۹ سیوطى – جلسه ۱۱۹ ۱۴,۵۹۰ ۰۱:۰۱:۵۵
۱۲۰ سیوطى – جلسه ۱۲۰ ۱۴,۴۷۶ ۰۱:۰۱:۲۶
۱۲۱ سیوطى – جلسه ۱۲۱ ۱۴,۲۴۶ ۰۱:۰۰:۲۷
۱۲۲ سیوطى – جلسه ۱۲۲ ۱۴,۳۸۸ ۰۱:۰۱:۰۳
۱۲۳ سیوطى – جلسه ۱۲۳ ۱۴,۹۴۱ ۰۱:۰۳:۲۵
۱۲۴ سیوطى – جلسه ۱۲۴ ۱۴,۵۵۰ ۰۱:۰۱:۴۵
۱۲۵ سیوطى – جلسه ۱۲۵ ۱۳,۷۲۶ ۰۰:۵۸:۱۴
۱۲۶ سیوطى – جلسه ۱۲۶ ۱۳,۳۰۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۱۲۷ سیوطى – جلسه ۱۲۷ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸ سیوطى – جلسه ۱۲۸ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹ سیوطى – جلسه ۱۲۹ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰ سیوطى – جلسه ۱۳۰ ۷,۳۴۸ ۰۰:۳۱:۰۱
۱۳۱ سیوطى – جلسه ۱۳۱ ۱۴,۴۴۹ ۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۲ سیوطى – جلسه ۱۳۲ ۱۴,۹۷۵ ۰۱:۰۳:۳۴
۱۳۳ سیوطى – جلسه ۱۳۳ ۱۴,۴۴۹ ۰۱:۰۱:۱۹
۱۳۴ سیوطى – جلسه ۱۳۴ ۸,۸۵۳ ۰۰:۳۷:۲۶
۱۳۵ سیوطى – جلسه ۱۳۵ ۱۴,۳۷۴ ۰۱:۰۱:۰۰
۱۳۶ سیوطى – جلسه ۱۳۶ ۱۴,۳۲۰ ۰۱:۰۰:۴۶
۱۳۷ سیوطى – جلسه ۱۳۷ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۸ سیوطى – جلسه ۱۳۸ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۹ سیوطى – جلسه ۱۳۹ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۰ سیوطى – جلسه ۱۴۰ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۱۴۱ سیوطى – جلسه ۱۴۱ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۱۴۲ سیوطى – جلسه ۱۴۲ ۰ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۴۳ سیوطى – جلسه ۱۴۳ ۱۴,۷۱۹ ۰۱:۰۲:۲۸
۱۴۴ سیوطى – جلسه ۱۴۴ ۶,۵۳۱ ۰۰:۲۷:۳۲
۱۴۵ سیوطى – جلسه ۱۴۵ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۱۴۶ سیوطى – جلسه ۱۴۶ ۷,۱۱۱ ۰۰:۳۰:۰۱
۱۴۷ سیوطى – جلسه ۱۴۷ ۷,۱۲۵ ۰۰:۳۰:۰۴
۱۴۸ سیوطى – جلسه ۱۴۸ ۸,۶۵۷ ۰۰:۳۶:۳۶
۱۴۹ سیوطى – جلسه ۱۴۹ ۱۰,۸۰۴ ۰۰:۴۵:۴۶
۱۵۰ سیوطى – جلسه ۱۵۰ ۸,۱۷۱ ۰۰:۳۴:۳۲
۱۵۱ سیوطى – جلسه ۱۵۱ ۱۲,۱۸۷ ۰۰:۵۱:۴۰
۱۵۲ سیوطى – جلسه ۱۵۲ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۱۵۳ سیوطى – جلسه ۱۵۳ ۱۳,۵۶۴ ۰۰:۵۷:۳۳
۱۵۴ سیوطى – جلسه ۱۵۴ ۹,۴۹۴ ۰۰:۴۰:۱۱
۱۵۵ سیوطى – جلسه ۱۵۵ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۵۶ سیوطى – جلسه ۱۵۶ ۹,۱۳۶ ۰۰:۳۸:۳۹
۱۵۷ سیوطى – جلسه ۱۵۷ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۱۵۸ سیوطى – جلسه ۱۵۸ ۱۱,۲۴۹ ۰۰:۴۷:۴۰
۱۵۹ سیوطى – جلسه ۱۵۹ ۱۱,۰۱۳ ۰۰:۴۶:۳۹
۱۶۰ سیوطى – جلسه ۱۶۰ ۱۱,۷۴۹ ۰۰:۴۹:۴۸
۱۶۱ سیوطى – جلسه ۱۶۱ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۱۶۲ سیوطى – جلسه ۱۶۲ ۱۱,۴۴۵ ۰۰:۴۸:۳۰
۱۶۳ سیوطى – جلسه ۱۶۳ ۸,۰۹۷ ۰۰:۳۴:۱۳
۱۶۴ سیوطى – جلسه ۱۶۴ ۱۰,۸۳۱ ۰۰:۴۵:۵۳
۱۶۵ سیوطى – جلسه ۱۶۵ ۸,۶۱۷ ۰۰:۳۶:۲۶
۱۶۶ سیوطى – جلسه ۱۶۶ ۷,۵۹۱ ۰۰:۳۲:۰۳
۱۶۷ سیوطى – جلسه ۱۶۷ ۱۱,۹۶۵ ۰۰:۵۰:۴۳
۱۶۸ سیوطى – جلسه ۱۶۸ ۱۲,۸۵۶ ۰۰:۵۴:۳۱
۱۶۹ سیوطى – جلسه ۱۶۹ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۱۷۰ سیوطى – جلسه ۱۷۰ ۱۲,۲۹۵ ۰۰:۵۲:۰۸
۱۷۱ سیوطى – جلسه ۱۷۱ ۱,۵۱۶ ۰۰:۰۶:۰۸
۱۷۲ سیوطى – جلسه ۱۷۲ ۱۲,۲۲۱ ۰۰:۵۱:۴۹
۱۷۳ سیوطى – جلسه ۱۷۳ ۱,۰۶۳ ۰۰:۰۴:۱۲
۱۷۴ سیوطى – جلسه ۱۷۴ ۹,۹۹۴ ۰۰:۴۲:۱۸
۱۷۵ سیوطى – جلسه ۱۷۵ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۱۷۶ سیوطى – جلسه ۱۷۶ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۱۷۷ سیوطى – جلسه ۱۷۷ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۱۷۸ سیوطى – جلسه ۱۷۸ ۸,۵۲۹ ۰۰:۳۶:۰۴
۱۷۹ سیوطى – جلسه ۱۷۹ ۱۰,۸۵۱ ۰۰:۴۵:۵۸
۱۸۰ سیوطى – جلسه ۱۸۰ ۱۲,۲۶۲ ۰۰:۵۱:۵۹
۱۸۱ سیوطى – جلسه ۱۸۱ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۸۲ سیوطى – جلسه ۱۸۲ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۱۸۳ سیوطى – جلسه ۱۸۳ ۸,۱۹۸ ۰۰:۳۴:۳۹
۱۸۴ سیوطى – جلسه ۱۸۴ ۷,۴۰۲ ۰۰:۳۱:۱۵
۱۸۵ سیوطى – جلسه ۱۸۵ ۶,۳۸۹ ۰۰:۲۶:۵۶
۱۸۶ سیوطى – جلسه ۱۸۶ ۹,۸۲۵ ۰۰:۴۱:۳۵
۱۸۷ سیوطى – جلسه ۱۸۷ ۱۳,۶۱۲ ۰۰:۵۷:۴۵
۱۸۸ سیوطى – جلسه ۱۸۸ ۱۲,۲۲۸ ۰۰:۵۱:۵۰
۱۸۹ سیوطى – جلسه ۱۸۹ ۱۰,۹۳۲ ۰۰:۴۶:۱۹
۱۹۰ سیوطى – جلسه ۱۹۰ ۱۱,۳۰۳ ۰۰:۴۷:۵۴
۱۹۱ سیوطى – جلسه ۱۹۱ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۱۹۲ سیوطى – جلسه ۱۹۲ ۱۴,۸۲۷ ۰۱:۰۲:۵۶
۱۹۳ سیوطى – جلسه ۱۹۳ ۱۱,۱۱۴ ۰۰:۴۷:۰۵
۱۹۴ سیوطى – جلسه ۱۹۴ ۱۰,۲۷۰ ۰۰:۴۳:۲۹
۱۹۵ سیوطى – جلسه ۱۹۵ ۹,۸۵۲ ۰۰:۴۱:۴۲
۱۹۶ سیوطى – جلسه ۱۹۶ ۱۱,۴۳۱ ۰۰:۴۸:۲۷
۱۹۷ سیوطى – جلسه ۱۹۷ ۱۲,۲۶۲ ۰۰:۵۱:۵۹
۱۹۸ سیوطى – جلسه ۱۹۸ ۹,۰۴۹ ۰۰:۳۸:۱۷
۱۹۹ سیوطى – جلسه ۱۹۹ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۲۰۰ سیوطى – جلسه ۲۰۰ ۱۳,۶۲۵ ۰۰:۵۷:۴۸
۲۰۱ سیوطى – جلسه ۲۰۱ ۱۰,۶۳۵ ۰۰:۴۵:۰۳
۲۰۲ سیوطى – جلسه ۲۰۲ ۱۲,۸۶۹ ۰۰:۵۴:۳۵
۲۰۳ سیوطى – جلسه ۲۰۳ ۱۰,۸۵۱ ۰۰:۴۵:۵۸
۲۰۴ سیوطى – جلسه ۲۰۴ ۱۲,۸۴۲ ۰۰:۵۴:۲۸
۲۰۵ سیوطى – جلسه ۲۰۵ ۱۱,۸۶۳ ۰۰:۵۰:۱۷
۲۰۶ سیوطى – جلسه ۲۰۶ ۹,۷۶۴ ۰۰:۴۱:۲۰
۲۰۷ سیوطى – جلسه ۲۰۷ ۱۱,۳۵۷ ۰۰:۴۸:۰۸
۲۰۸ سیوطى – جلسه ۲۰۸ ۱۱,۰۷۴ ۰۰:۴۶:۵۵
۲۰۹ سیوطى – جلسه ۲۰۹ ۱۳,۰۹۹ ۰۰:۵۵:۳۳
۲۱۰ سیوطى – جلسه ۲۱۰ ۹,۵۶۲ ۰۰:۴۰:۲۸
۲۱۱ سیوطى – جلسه ۲۱۱ ۹,۷۴۴ ۰۰:۴۱:۱۵
۲۱۲ سیوطى – جلسه ۲۱۲ ۱۰,۵۳۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۲۱۳ سیوطى – جلسه ۲۱۳ ۱۱,۰۰۶ ۰۰:۴۶:۳۸
۲۱۴ سیوطى – جلسه ۲۱۴ ۱۲,۸۴۹ ۰۰:۵۴:۲۹
۲۱۵ سیوطى – جلسه ۲۱۵ ۱۲,۸۶۲ ۰۰:۵۴:۳۳
۲۱۶ سیوطى – جلسه ۲۱۶ ۱۲,۷۲۷ ۰۰:۵۳:۵۸
۲۱۷ سیوطى – جلسه ۲۱۷ ۹,۵۹۵ ۰۰:۴۰:۳۷
۲۱۸ سیوطى – جلسه ۲۱۸ ۱۳,۸۶۱ ۰۰:۵۸:۴۹
۲۱۹ سیوطى – جلسه ۲۱۹ ۱۴,۱۴۵ ۰۱:۰۰:۰۱
۲۲۰ سیوطى – جلسه ۲۲۰ ۱۴,۳۲۷ ۰۱:۰۰:۴۸
۲۲۱ سیوطى – جلسه ۲۲۱ ۳,۳۷۲ ۰۰:۱۴:۰۳
فایل مخصوص: sayuti.ef2

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

———————–

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*