مبحث شرح لمعه حوزه علمیه استاد صالحی

مبحث شرح لمعه حوزه علمیه استاد صالحی  در ۷۲ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

( اصول فقه – از ابتداء تا اجتماع امر و نهی)
استاد : صالحی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اصول فقه – جلسه ۱ ۱۱,۸۴۲ ۰۰:۵۰:۱۲
۲ اصول فقه – جلسه ۲ ۱۱,۶۰۵ ۰۰:۴۹:۱۱
۳ اصول فقه – جلسه ۳ ۱۰,۸۲۶ ۰۰:۴۵:۵۱
۴ اصول فقه – جلسه ۴ ۱۲,۲۳۱ ۰۰:۵۱:۵۱
۵ اصول فقه – جلسه ۵ ۱۰,۷۴۶ ۰۰:۴۵:۳۱
۶ اصول فقه – جلسه ۶ ۱۲,۹۷۷ ۰۰:۵۵:۰۲
۷ اصول فقه – جلسه ۷ ۱۰,۷۵۷ ۰۰:۴۵:۳۴
۸ اصول فقه – جلسه ۸ ۱۲,۶۰۶ ۰۰:۵۳:۲۷
۹ اصول فقه – جلسه ۹ ۱۱,۵۴۷ ۰۰:۴۸:۵۶
۱۰ اصول فقه – جلسه ۱۰ ۱۱,۷۹۷ ۰۰:۵۰:۰۰
۱۱ اصول فقه – جلسه ۱۱ ۱۵,۲۴۱ ۰۱:۰۴:۴۲
۱۲ اصول فقه – جلسه ۱۲ ۱۲,۲۳۲ ۰۰:۵۱:۵۱
۱۳ اصول فقه – جلسه ۱۳ ۱۰,۶۶۲ ۰۰:۴۵:۱۰
۱۴ اصول فقه – جلسه ۱۴ ۹,۱۴۲ ۰۰:۳۸:۴۰
۱۵ اصول فقه – جلسه ۱۵ ۱۱,۹۷۶ ۰۰:۵۰:۴۶
۱۶ اصول فقه – جلسه ۱۶ ۱۲,۲۱۲ ۰۰:۵۱:۴۶
۱۷ اصول فقه – جلسه ۱۷ ۱۲,۱۲۸ ۰۰:۵۱:۲۵
۱۸ اصول فقه – جلسه ۱۸ ۱۲,۵۴۶ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۹ اصول فقه – جلسه ۱۹ ۱۲,۰۴۷ ۰۰:۵۱:۰۴
۲۰ اصول فقه – جلسه ۲۰ ۱۱,۳۸۱ ۰۰:۴۸:۱۴
۲۱ اصول فقه – جلسه ۲۱ ۱۲,۹۸۶ ۰۰:۵۵:۰۴
۲۲ اصول فقه – جلسه ۲۲ ۱۲,۵۶۷ ۰۰:۵۳:۱۷
۲۳ اصول فقه – جلسه ۲۳ ۱۱,۷۳۷ ۰۰:۴۹:۴۵
۲۴ اصول فقه – جلسه ۲۴ ۱۱,۸۵۷ ۰۰:۵۰:۱۶
۲۵ اصول فقه – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۲۰ ۰۰:۴۸:۲۴
۲۶ اصول فقه – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۹۱ ۰۰:۵۱:۴۱
۲۷ اصول فقه – جلسه ۲۷ ۱۱,۳۴۴ ۰۰:۴۸:۰۴
۲۸ اصول فقه – جلسه ۲۸ ۱۱,۸۹۵ ۰۰:۵۰:۲۵
۲۹ اصول فقه – جلسه ۲۹ ۱۲,۵۴۵ ۰۰:۵۳:۱۲
۳۰ اصول فقه – جلسه ۳۰ ۱۱,۰۱۲ ۰۰:۴۶:۳۹
۳۱ اصول فقه – جلسه ۳۱ ۱۲,۱۴۷ ۰۰:۵۱:۳۰
۳۲ اصول فقه – جلسه ۳۲ ۱۰,۸۸۱ ۰۰:۴۶:۰۶
۳۳ اصول فقه – جلسه ۳۳ ۱۱,۹۱۵ ۰۰:۵۰:۳۰
۳۴ اصول فقه – جلسه ۳۴ ۱۰,۷۴۳ ۰۰:۴۵:۳۰
۳۵ اصول فقه – جلسه ۳۵ ۹,۷۳۳ ۰۰:۴۱:۱۲
۳۶ اصول فقه – جلسه ۳۶ ۱۰,۲۶۶ ۰۰:۴۳:۲۸
۳۷ اصول فقه – جلسه ۳۷ ۹,۴۷۹ ۰۰:۴۰:۰۷
۳۸ اصول فقه – جلسه ۳۸ ۱۱,۴۲۴ ۰۰:۴۸:۲۵
۳۹ اصول فقه – جلسه ۳۹ ۱۰,۶۲۹ ۰۰:۴۵:۰۱
۴۰ اصول فقه – جلسه ۴۰ ۱۱,۵۱۲ ۰۰:۴۸:۴۷
۴۱ اصول فقه – جلسه ۴۱ ۱۱,۲۵۴ ۰۰:۴۷:۴۱
۴۲ اصول فقه – جلسه ۴۲ ۱۰,۵۵۶ ۰۰:۴۴:۴۲
۴۳ اصول فقه – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۳۱ ۰۰:۴۴:۳۶
۴۴ اصول فقه – جلسه ۴۴ ۱۱,۵۶۱ ۰۰:۴۹:۰۰
۴۵ اصول فقه – جلسه ۴۵ ۱۱,۳۲۹ ۰۰:۴۸:۰۰
۴۶ اصول فقه – جلسه ۴۶ ۱۰,۶۸۳ ۰۰:۴۵:۱۵
۴۷ اصول فقه – جلسه ۴۷ ۹,۳۱۵ ۰۰:۳۹:۲۵
۴۸ اصول فقه – جلسه ۴۸ ۱۱,۴۳۰ ۰۰:۴۸:۲۶
۴۹ اصول فقه – جلسه ۴۹ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۵۰ اصول فقه – جلسه ۵۰ ۱۱,۴۶۵ ۰۰:۴۸:۳۵
۵۱ اصول فقه – جلسه ۵۱ ۱۰,۲۰۸ ۰۰:۴۳:۱۳
۵۲ اصول فقه – جلسه ۵۲ ۱۱,۳۴۳ ۰۰:۴۸:۰۴
۵۳ اصول فقه – جلسه ۵۳ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۵۴ اصول فقه – جلسه ۵۴ ۱۰,۲۷۷ ۰۰:۴۳:۳۱
۵۵ اصول فقه – جلسه ۵۵ ۱۱,۰۴۵ ۰۰:۴۶:۴۸
۵۶ اصول فقه – جلسه ۵۶ ۱۰,۶۸۶ ۰۰:۴۵:۱۶
۵۷ اصول فقه – جلسه ۵۷ ۱۱,۵۵۰ ۰۰:۴۸:۵۷
۵۸ اصول فقه – جلسه ۵۸ ۱۰,۴۶۵ ۰۰:۴۴:۱۹
۵۹ اصول فقه – جلسه ۵۹ ۱۱,۱۴۸ ۰۰:۴۷:۱۴
۶۰ اصول فقه – جلسه ۶۰ ۱۱,۴۳۸ ۰۰:۴۸:۲۸
۶۱ اصول فقه – جلسه ۶۱ ۱۰,۸۴۳ ۰۰:۴۵:۵۶
۶۲ اصول فقه – جلسه ۶۲ ۱۱,۵۶۴ ۰۰:۴۹:۰۱
۶۳ اصول فقه – جلسه ۶۳ ۱۱,۵۰۰ ۰۰:۴۸:۴۴
۶۴ اصول فقه – جلسه ۶۴ ۹,۱۰۸ ۰۰:۳۸:۳۲
۶۵ اصول فقه – جلسه ۶۵ ۱۱,۰۳۸ ۰۰:۴۶:۴۶
۶۶ اصول فقه – جلسه ۶۶ ۱۰,۸۸۹ ۰۰:۴۶:۰۸
۶۷ اصول فقه – جلسه ۶۷ ۱۱,۵۳۰ ۰۰:۴۸:۵۲
۶۸ اصول فقه – جلسه ۶۸ ۱۱,۳۸۳ ۰۰:۴۸:۱۴
۶۹ اصول فقه – جلسه ۶۹ ۱۰,۲۵۳ ۰۰:۴۳:۲۵
۷۰ اصول فقه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۰۹ ۰۰:۵۵:۱۰
۷۱ اصول فقه – جلسه ۷۱ ۱۰,۲۳۹ ۰۰:۴۳:۲۱
۷۲ اصول فقه – جلسه ۷۲ ۱۰,۸۰۲ ۰۰:۴۵:۴۶
فایل مخصوص: osul-feghh-ebteda-amr-nahy.ef2

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

۳ نظر

  1. باسلام و تبریک عید سعید غدیر ، تمام مراحل را برای دانلود کردن یک جا همانطور که گفته بودید انجام دادم ولی تنها لوگوی صفحه دانلود می شود که حدود ۱۳۰ کیلو بایت می باشد لطفا اگر می شود راهنمائی بیشتر بفرمائید

    • سلام
      اگه درست ایمپورت کرده باشید توی نرم افزار IDM بدرستی در لیست قرار میگیره و زمانی که Start رو بزنید شروع میکنه به دانلود کردن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*