مبحث شرح لمعه حوزه علمیه استاد وجدانی

مبحث شرح لمعه حوزه علمیه استاد صالحی  در ۱۷۴ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

 

( شرح لمعه – از متاجر تا پایان جلد اول)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ متاجر – جلسه ۱ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ متاجر – جلسه ۲ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ متاجر – جلسه ۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ متاجر – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ متاجر – جلسه ۵ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ متاجر – جلسه ۶ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ متاجر – جلسه ۷ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ متاجر – جلسه ۸ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ متاجر – جلسه ۹ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
متاجر – جلسه ۱۰ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ متاجر – جلسه ۱۱ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ متاجر – جلسه ۱۲ ۸,۹۸۱ ۰۰:۳۷:۵۹
۱۳ متاجر – جلسه ۱۳ ۱۰,۱۶۹ ۰۰:۴۳:۰۳
۱۴ متاجر – جلسه ۱۴ ۱۰,۶۸۲ ۰۰:۴۵:۱۵
۱۵ متاجر – جلسه ۱۵ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۱۶ متاجر – جلسه ۱۶ ۹,۵۱۴ ۰۰:۴۰:۱۶
۱۷ متاجر – جلسه ۱۷ ۹,۱۸۴ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۸ متاجر – جلسه ۱۸ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۱۹ متاجر – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۰ متاجر – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۱ متاجر – جلسه ۲۱ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۲۲ متاجر – جلسه ۲۲ ۷,۵۳۷ ۰۰:۳۱:۴۹
۲۳ متاجر – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۲۴ متاجر – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۲۵ متاجر – جلسه ۲۵ ۸,۱۶۴ ۰۰:۳۴:۳۰
۲۶ متاجر – جلسه ۲۶ ۸,۵۲۲ ۰۰:۳۶:۰۲
۲۷ متاجر – جلسه ۲۷ ۷,۶۵۱ ۰۰:۳۲:۱۹
۲۸ متاجر – جلسه ۲۸ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۲۹ متاجر – جلسه ۲۹ ۸,۰۵۶ ۰۰:۳۴:۰۳
۳۰ متاجر – جلسه ۳۰ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۱ متاجر – جلسه ۳۱ ۵,۱۸۸ ۰۰:۲۱:۴۸
۳۲ متاجر – جلسه ۳۲ ۸,۷۱۱ ۰۰:۳۶:۵۰
۳۳ متاجر – جلسه ۳۳ ۱۰,۸۹۸ ۰۰:۴۶:۱۰
۳۴ متاجر – جلسه ۳۴ ۸,۷۶۵ ۰۰:۳۷:۰۴
۳۵ متاجر – جلسه ۳۵ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۶ متاجر – جلسه ۳۶ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۳۷ متاجر – جلسه ۳۷ ۹,۶۲۹ ۰۰:۴۰:۴۵
۳۸ متاجر – جلسه ۳۸ ۹,۳۷۳ ۰۰:۳۹:۴۰
۳۹ متاجر – جلسه ۳۹ ۹,۰۶۹ ۰۰:۳۸:۲۲
۴۰ متاجر – جلسه ۴۰ ۹,۰۹۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۴۱ متاجر – جلسه ۴۱ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۲ متاجر – جلسه ۴۲ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
فایل مخصوص: feghh3-sharh-lome-mtajer-j2.ef2

 

فقه ۴

 

( شرح لمعه – از اجاره تا طلاق)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اجاره – جلسه ۴۳ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ اجاره – جلسه ۴۴ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ اجاره – جلسه ۴۵ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ اجاره – جلسه ۴۶ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ اجاره – جلسه ۴۷ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ اجاره – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ اجاره – جلسه ۴۹ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ اجاره – جلسه ۵۰ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ اجاره – جلسه ۵۱ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۱۰ اجاره – جلسه ۵۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ اجاره – جلسه ۵۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ وکاله – جلسه ۵۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۳ وکاله – جلسه ۵۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۴ وکاله – جلسه ۵۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۵ وکاله – جلسه ۵۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۶ وکاله – جلسه ۵۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۷ وکاله – جلسه ۵۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۸ شفعه – جلسه ۶۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۹ شفعه – جلسه ۶۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۲۰ شفعه – جلسه ۶۲ ۹,۹۴۰ ۰۰:۴۲:۰۵
۲۱ شفعه – جلسه ۶۳ ۹,۸۳۲ ۰۰:۴۱:۳۷
۲۲ شفعه – جلسه ۶۴ ۹,۵۶۸ ۰۰:۴۰:۳۰
۲۳ شفعه – جلسه ۶۵ ۱۰,۸۳۱ ۰۰:۴۵:۵۳
۲۴ شفعه – جلسه ۶۶ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۵ سبق الرمایه – جلسه ۶۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۲۶ سبق الرمایه – جلسه ۶۸ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۲۷ سبق الرمایه – جلسه ۶۹ ۱۰,۴۸۶ ۰۰:۴۴:۲۵
۲۸ سبق الرمایه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۹ سبق الرمایه – جلسه ۷۱ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۳۰ جعاله الرمایه – جلسه ۷۲ ۷,۹۸۹ ۰۰:۳۳:۴۵
۳۱ جعاله الرمایه – جلسه ۷۳ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۳۲ جعاله الرمایه – جلسه ۷۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۳۳ جعاله الرمایه – جلسه ۷۵ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۳۴ جعاله الرمایه – جلسه ۷۶ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۳۵ وصایا الرمایه – جلسه ۷۷ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۳۶ وصایا الرمایه – جلسه ۷۸ ۱۰,۶۶۹ ۰۰:۴۵:۱۱
۳۷ وصایا الرمایه – جلسه ۷۹ ۹,۶۶۳ ۰۰:۴۰:۵۴
۳۸ وصایا الرمایه – جلسه ۸۰ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۳۹ وصایا الرمایه – جلسه ۸۱ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۴۰ وصایا الرمایه – جلسه ۸۲ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۱ وصایا الرمایه – جلسه ۸۳ ۹,۳۳۹ ۰۰:۳۹:۳۱
۴۲ وصایا الرمایه – جلسه ۸۴ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۴۳ وصایا الرمایه – جلسه ۸۵ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۴۴ وصایا الرمایه – جلسه ۸۶ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۴۵ وصایا الرمایه – جلسه ۸۷ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۴۶ وصایا الرمایه – جلسه ۸۸ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۴۷ وصایا الرمایه – جلسه ۸۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۴۸ وصایا الرمایه – جلسه ۹۰ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۴۹ وصایا الرمایه – جلسه ۹۱ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۵۰ وصایا الرمایه – جلسه ۹۲ ۹,۴۴۰ ۰۰:۳۹:۵۷
۵۱ وصایا الرمایه – جلسه ۹۳ ۱۱,۲۰۲ ۰۰:۴۷:۲۸
۵۲ وصایا الرمایه – جلسه ۹۴ ۱۱,۱۴۸ ۰۰:۴۷:۱۴
۵۳ وصایا الرمایه – جلسه ۹۵ ۹,۶۹۰ ۰۰:۴۱:۰۱
۵۴ وصایا الرمایه – جلسه ۹۶ ۱۰,۷۷۷ ۰۰:۴۵:۳۹
۵۵ وصایا الرمایه – جلسه ۹۷ ۹,۶۷۰ ۰۰:۴۰:۵۶
۵۶ وصایا الرمایه – جلسه ۹۸ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۵۷ وصایا الرمایه – جلسه ۹۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۵۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۵۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۶۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۶۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۶۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۴ ۱۰,۶۲۱ ۰۰:۴۴:۵۹
۶۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۵ ۷,۷۲۶ ۰۰:۳۲:۳۸
۶۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۶ ۹,۷۹۱ ۰۰:۴۱:۲۷
۶۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۷ ۱۰,۹۸۶ ۰۰:۴۶:۳۲
۶۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۸ ۹,۷۹۸ ۰۰:۴۱:۲۸
۶۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۲۴۳ ۰۰:۴۳:۲۲
۶۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۶۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۷۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۲ ۹,۷۱۰ ۰۰:۴۱:۰۶
۷۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۳ ۱۰,۰۹۵ ۰۰:۴۲:۴۴
۷۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۴ ۹,۶۴۳ ۰۰:۴۰:۴۹
۷۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۹۲۵ ۰۰:۴۶:۱۷
۷۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۸۹۱ ۰۰:۴۶:۰۸
۷۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۷ ۸,۶۰۳ ۰۰:۳۶:۲۳
۷۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۸ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۷۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۹ ۹,۸۹۲ ۰۰:۴۱:۵۳
۷۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۰ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۷۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۲ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۸۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۳ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۸۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۴ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۸۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۵ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۸۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۸۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۸۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۸ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۸۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۲ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۹۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۳ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۹۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۴ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۹۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۵ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۶ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۹۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۹۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۸ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۹۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۰۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۰۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۰۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۰۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۰۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۰۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۰۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۰۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۰۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۱۱۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۵ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۶ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۷ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۸ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۹ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۰ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۱ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۵ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۲۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۶ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۷ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۸ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۹ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۰ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۱ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۴ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
فایل مخصوص: feghh4-sharh-lome-ejare-talagh.ef2

 

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

۲ نظر

 1. سلام برادران محترم این صوت کتاب المتاجر شما درواقع کتاب القضا است صوت هارا اشتباه گداشتیدوقت ماراهم هدر دادید میگه نه امتحان کنید.

  • سلام
   فایل ها اسمشون اشتباه وارد شده ابتدای متاجر اشتباها فایل های قضا را گذاشتید بعدش چند تا از شهادت و …
   خیلی به هم ریخته هست. تو سایت آوینی هم چنین مشکلاتی بود . اصلاح بفرمایید
   تشکر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*