مبحث شرح لمعه حوزه علمیه استاد وجدانی

مبحث شرح لمعه حوزه علمیه استاد صالحی  در ۲۷۸ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

 

 

( شرح لمعه – از طلاق تا ارث)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ طلاق الرمایه – جلسه ۱ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ طلاق الرمایه – جلسه ۲ ۸,۹۶۷ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ طلاق الرمایه – جلسه ۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ طلاق الرمایه – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۰ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ طلاق الرمایه – جلسه ۵ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ طلاق الرمایه – جلسه ۶ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ طلاق الرمایه – جلسه ۷ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ طلاق الرمایه – جلسه ۸ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ طلاق الرمایه – جلسه ۹ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۱۰ طلاق الرمایه – جلسه ۱۰ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ طلاق الرمایه – جلسه ۱۱ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ طلاق الرمایه – جلسه ۱۲ ۸,۹۸۱ ۰۰:۳۷:۵۹
۱۳ طلاق الرمایه – جلسه ۱۳ ۱۰,۱۶۹ ۰۰:۴۳:۰۳
۱۴ طلاق الرمایه – جلسه ۱۴ ۱۰,۶۸۲ ۰۰:۴۵:۱۵
۱۵ طلاق الرمایه – جلسه ۱۵ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۱۶ طلاق الرمایه – جلسه ۱۶ ۹,۵۱۴ ۰۰:۴۰:۱۶
۱۷ طلاق الرمایه – جلسه ۱۷ ۹,۱۸۳ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۸ طلاق الرمایه – جلسه ۱۸ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۱۹ طلاق الرمایه – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۰ طلاق الرمایه – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۱ خلع و مباراه – جلسه ۲۱ ۱۱,۴۱۸ ۰۰:۴۸:۲۳
۲۲ خلع و مباراه – جلسه ۲۲ ۱۱,۲۰۲ ۰۰:۴۷:۲۸
۲۳ خلع و مباراه – جلسه ۲۳ ۱۰,۳۷۱ ۰۰:۴۳:۵۵
۲۴ خلع و مباراه – جلسه ۲۴ ۱۰,۶۷۵ ۰۰:۴۵:۱۳
۲۵ خلع و مباراه – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۱۱ ۰۰:۴۸:۲۱
۲۶ خلع و مباراه – جلسه ۲۶ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۷ ظهار – جلسه ۲۷ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۲۸ ظهار – جلسه ۲۸ ۱۱,۱۱۴ ۰۰:۴۷:۰۵
۲۹ ظهار – جلسه ۲۹ ۱۱,۸۳۶ ۰۰:۵۰:۱۰
۳۰ ظهار – جلسه ۳۰ ۱۱,۲۴۹ ۰۰:۴۷:۴۰
۳۱ ظهار – جلسه ۳۱ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۳۲ ایلاء – جلسه ۳۲ ۸,۹۶۱ ۰۰:۳۷:۵۴
۳۳ ایلاء – جلسه ۳۳ ۱۰,۰۹۵ ۰۰:۴۲:۴۴
۳۴ ایلاء – جلسه ۳۴ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۳۵ ایلاء – جلسه ۳۵ ۱۰,۱۳۵ ۰۰:۴۲:۵۵
۳۶ ایلاء – جلسه ۳۶ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۳۷ ایلاء – جلسه ۳۷ ۱۱,۷۱۵ ۰۰:۴۹:۳۹
۳۸ ایلاء – جلسه ۳۸ ۱۲,۳۶۹ ۰۰:۵۲:۲۷
۳۹ لعان – جلسه ۳۹ ۱۳,۲۲۰ ۰۰:۵۶:۰۴
۴۰ لعان – جلسه ۴۰ ۱۱,۰۱۹ ۰۰:۴۶:۴۱
۴۱ لعان – جلسه ۴۱ ۹,۶۸۳ ۰۰:۴۰:۵۹
۴۲ لعان – جلسه ۴۲ ۱۱,۲۶۲ ۰۰:۴۷:۴۳
۴۳ لعان – جلسه ۴۳ ۱۰,۳۲۴ ۰۰:۴۳:۴۳
۴۴ لعان – جلسه ۴۴ ۱۰,۸۷۸ ۰۰:۴۶:۰۵
۴۵ لعان – جلسه ۴۵ ۱۰,۱۰۸ ۰۰:۴۲:۴۸
۴۶ لعان – جلسه ۴۶ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۴۷ اقرار – جلسه ۴۷ ۹,۰۸۹ ۰۰:۳۸:۲۷
۴۸ اقرار – جلسه ۴۸ ۸,۹۹۴ ۰۰:۳۸:۰۳
۴۹ اقرار – جلسه ۴۹ ۱۱,۳۵۰ ۰۰:۴۸:۰۶
۵۰ اقرار – جلسه ۵۰ ۱۰,۶۰۸ ۰۰:۴۴:۵۶
۵۱ اقرار – جلسه ۵۱ ۱۰,۶۱۴ ۰۰:۴۴:۵۷
۵۲ اقرار – جلسه ۵۲ ۹,۸۸۵ ۰۰:۴۱:۵۱
۵۳ اقرار – جلسه ۵۳ ۱۰,۴۱۹ ۰۰:۴۴:۰۷
۵۴ اقرار – جلسه ۵۴ ۱۰,۷۷۰ ۰۰:۴۵:۳۷
۵۵ اقرار – جلسه ۵۵ ۹,۷۳۰ ۰۰:۴۱:۱۱
۵۶ اقرار – جلسه ۵۶ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۵۷ اقرار – جلسه ۵۷ ۱۱,۵۵۹ ۰۰:۴۸:۵۹
۵۸ اقرار – جلسه ۵۸ ۱۰,۵۹۴ ۰۰:۴۴:۵۲
۵۹ اقرار – جلسه ۵۹ ۶,۴۰۲ ۰۰:۲۶:۵۹
۶۰ اقرار – جلسه ۶۰ ۱۱,۱۸۱ ۰۰:۴۷:۲۳
۶۱ اقرار – جلسه ۶۱ ۹,۶۹۰ ۰۰:۴۱:۰۱
۶۲ اقرار – جلسه ۶۲ ۱۰,۲۵۰ ۰۰:۴۳:۲۴
۶۳ اقرار – جلسه ۶۳ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۶۴ اقرار – جلسه ۶۴ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۶۵ اقرار – جلسه ۶۵ ۱۰,۰۲۷ ۰۰:۴۲:۲۷
۶۶ غضب – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۱۴ ۰۰:۴۲:۲۴
۶۷ غضب – جلسه ۶۷ ۹,۳۲۵ ۰۰:۳۹:۲۷
۶۸ غضب – جلسه ۶۸ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۶۹ غضب – جلسه ۶۹ ۹,۱۰۲ ۰۰:۳۸:۳۰
۷۰ غضب – جلسه ۷۰ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۷۱ غضب – جلسه ۷۱ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۷۲ غضب – جلسه ۷۲ ۱۰,۸۳۷ ۰۰:۴۵:۵۴
۷۳ غضب – جلسه ۷۳ ۹,۳۵۹ ۰۰:۳۹:۳۶
۷۴ غضب – جلسه ۷۴ ۱۰,۴۵۲ ۰۰:۴۴:۱۶
۷۵ غضب – جلسه ۷۵ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۷۶ لقطه – جلسه ۷۶ ۹,۰۲۱ ۰۰:۳۸:۱۰
۷۷ لقطه – جلسه ۷۷ ۹,۸۷۹ ۰۰:۴۱:۴۹
۷۸ لقطه – جلسه ۷۸ ۸,۷۹۲ ۰۰:۳۷:۱۱
۷۹ لقطه – جلسه ۷۹ ۱۲,۷۴۱ ۰۰:۵۴:۰۲
۸۰ لقطه – جلسه ۸۰ ۱۰,۸۵۷ ۰۰:۴۶:۰۰
۸۱ لقطه – جلسه ۸۱ ۹,۴۶۰ ۰۰:۴۰:۰۲
۸۲ لقطه – جلسه ۸۲ ۸,۸۷۳ ۰۰:۳۷:۳۲
۸۳ لقطه – جلسه ۸۳ ۱۰,۵۶۰ ۰۰:۴۴:۴۴
۸۴ لقطه – جلسه ۸۴ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۸۵ لقطه – جلسه ۸۵ ۷,۲۸۷ ۰۰:۳۰:۴۶
۸۶ لقطه – جلسه ۸۶ ۱۰,۴۸۶ ۰۰:۴۴:۲۵
۸۷ لقطه – جلسه ۸۷ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۸۸ احیاء الموات – جلسه ۸۸ ۹,۶۵۶ ۰۰:۴۰:۵۲
۸۹ احیاء الموات – جلسه ۸۹ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۹۰ احیاء الموات – جلسه ۹۰ ۱۰,۸۷۸ ۰۰:۴۶:۰۵
۹۱ احیاء الموات – جلسه ۹۱ ۱۰,۰۰۷ ۰۰:۴۲:۲۲
۹۲ احیاء الموات – جلسه ۹۲ ۱۰,۶۹۵ ۰۰:۴۵:۱۸
۹۳ احیاء الموات – جلسه ۹۳ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۹۴ احیاء الموات – جلسه ۹۴ ۹,۰۰۱ ۰۰:۳۸:۰۴
۹۵ احیاء الموات – جلسه ۹۵ ۷,۵۸۴ ۰۰:۳۲:۰۲
۹۶ احیاء الموات – جلسه ۹۶ ۱۰,۲۳۰ ۰۰:۴۳:۱۹
۹۷ احیاء الموات – جلسه ۹۷ ۹,۰۲۱ ۰۰:۳۸:۱۰
۹۸ صید و الزباحه – جلسه ۹۸ ۹,۸۵۲ ۰۰:۴۱:۴۲
۹۹ صید و الزباحه – جلسه ۹۹ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۱۰۰ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۰ ۹,۲۶۴ ۰۰:۳۹:۱۲
۱۰۱ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۰۸۸ ۰۰:۴۲:۴۳
۱۰۲ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۲ ۹,۱۴۳ ۰۰:۳۸:۴۱
۱۰۳ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۳ ۹,۳۳۹ ۰۰:۳۹:۳۱
۱۰۴ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۴ ۹,۶۰۹ ۰۰:۴۰:۴۰
۱۰۵ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۵۷۴ ۰۰:۴۴:۴۷
۱۰۶ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۶ ۱۰,۷۲۲ ۰۰:۴۵:۲۵
۱۰۷ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۷ ۹,۶۶۹ ۰۰:۴۰:۵۶
۱۰۸ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۰۸ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۱۰۹ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۸۳۰ ۰۰:۴۵:۵۳
۱۱۰ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۰ ۱۱,۱۰۷ ۰۰:۴۷:۰۴
۱۱۱ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۲۴۳ ۰۰:۴۳:۲۲
۱۱۲ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۱۱۳ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۳ ۱۰,۱۰۸ ۰۰:۴۲:۴۸
۱۱۴ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۴ ۹,۹۶۶ ۰۰:۴۲:۱۲
۱۱۵ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۱۱۶ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۲۳۶ ۰۰:۴۳:۲۱
۱۱۷ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۷ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۰
۱۱۸ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۸ ۱۰,۵۶۷ ۰۰:۴۴:۴۵
۱۱۹ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۷۵۶ ۰۰:۴۵:۳۴
۱۲۰ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۰ ۱۰,۳۴۴ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۲۱ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۱ ۱۰,۷۲۲ ۰۰:۴۵:۲۵
۱۲۲ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۲ ۹,۳۸۶ ۰۰:۳۹:۴۳
۱۲۳ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۳ ۹,۲۷۱ ۰۰:۳۹:۱۴
فایل مخصوص: feghh5-sharh-lome-talagh-ers.ef2

 

فقه ۶

 

( شرح لمعه – از ارث تا پایان جلد دوم)
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ میراث – جلسه ۱ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۲ میراث – جلسه ۲ ۱۱,۱۱۴ ۰۰:۴۷:۰۵
۳ میراث – جلسه ۳ ۱۱,۸۳۶ ۰۰:۵۰:۱۰
۴ میراث – جلسه ۴ ۱۱,۲۴۹ ۰۰:۴۷:۴۰
۵ میراث – جلسه ۵ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۶ میراث – جلسه ۶ ۸,۹۶۱ ۰۰:۳۷:۵۴
۷ میراث – جلسه ۷ ۱۰,۰۹۵ ۰۰:۴۲:۴۴
۸ میراث – جلسه ۸ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۹ میراث – جلسه ۹ ۱۰,۱۳۵ ۰۰:۴۲:۵۵
۱۰ میراث – جلسه ۱۰ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۱۱ میراث – جلسه ۱۱ ۱۱,۷۱۵ ۰۰:۴۹:۳۹
۱۲ میراث – جلسه ۱۲ ۱۲,۳۶۹ ۰۰:۵۲:۲۷
۱۳ میراث – جلسه ۱۳ ۱۳,۲۲۰ ۰۰:۵۶:۰۴
۱۴ میراث – جلسه ۱۴ ۱۱,۰۱۹ ۰۰:۴۶:۴۱
۱۵ میراث – جلسه ۱۵ ۹,۶۸۳ ۰۰:۴۰:۵۹
۱۶ میراث – جلسه ۱۶ ۱۱,۲۶۲ ۰۰:۴۷:۴۳
۱۷ میراث – جلسه ۱۷ ۱۰,۳۲۴ ۰۰:۴۳:۴۳
۱۸ میراث – جلسه ۱۸ ۱۰,۸۷۸ ۰۰:۴۶:۰۵
۱۹ میراث – جلسه ۱۹ ۱۰,۱۰۸ ۰۰:۴۲:۴۸
۲۰ میراث – جلسه ۲۰ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۲۱ میراث – جلسه ۲۱ ۹,۰۸۹ ۰۰:۳۸:۲۷
۲۲ میراث – جلسه ۲۲ ۸,۹۹۴ ۰۰:۳۸:۰۳
۲۳ میراث – جلسه ۲۳ ۱۱,۳۵۰ ۰۰:۴۸:۰۶
۲۴ میراث – جلسه ۲۴ ۱۰,۶۰۸ ۰۰:۴۴:۵۶
۲۵ میراث – جلسه ۲۵ ۱۰,۶۱۴ ۰۰:۴۴:۵۷
۲۶ میراث – جلسه ۲۶ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۲۷ میراث – جلسه ۲۷ ۱۰,۴۱۹ ۰۰:۴۴:۰۷
۲۸ میراث – جلسه ۲۸ ۱۰,۷۷۰ ۰۰:۴۵:۳۷
۲۹ میراث – جلسه ۲۹ ۹,۷۳۰ ۰۰:۴۱:۱۱
۳۰ میراث – جلسه ۳۰ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۳۱ میراث – جلسه ۳۱ ۱۱,۵۵۹ ۰۰:۴۸:۵۹
۳۲ میراث – جلسه ۳۲ ۱۰,۵۹۴ ۰۰:۴۴:۵۲
۳۳ میراث – جلسه ۳۳ ۶,۴۰۲ ۰۰:۲۶:۵۹
۳۴ میراث – جلسه ۳۴ ۱۱,۱۸۱ ۰۰:۴۷:۲۳
۳۵ میراث – جلسه ۳۵ ۹,۶۹۰ ۰۰:۴۱:۰۱
۳۶ میراث – جلسه ۳۶ ۱۰,۲۵۰ ۰۰:۴۳:۲۴
۳۷ میراث – جلسه ۳۷ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۳۸ میراث – جلسه ۳۸ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۳۹ میراث – جلسه ۳۹ ۱۰,۰۲۷ ۰۰:۴۲:۲۷
۴۰ میراث – جلسه ۴۰ ۱۰,۰۱۴ ۰۰:۴۲:۲۴
۴۱ میراث – جلسه ۴۱ ۹,۳۲۵ ۰۰:۳۹:۲۷
۴۲ میراث – جلسه ۴۲ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۴۳ میراث – جلسه ۴۳ ۹,۱۰۲ ۰۰:۳۸:۳۰
۴۴ میراث – جلسه ۴۴ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۴۵ میراث – جلسه ۴۵ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۴۶ میراث – جلسه ۴۶ ۱۰,۸۳۷ ۰۰:۴۵:۵۴
۴۷ میراث – جلسه ۴۷ ۹,۳۵۹ ۰۰:۳۹:۳۶
۴۸ میراث – جلسه ۴۸ ۱۰,۴۵۲ ۰۰:۴۴:۱۶
۴۹ میراث – جلسه ۴۹ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۵۰ میراث – جلسه ۵۰ ۹,۰۲۱ ۰۰:۳۸:۱۰
۵۱ میراث – جلسه ۵۱ ۹,۸۷۹ ۰۰:۴۱:۴۹
۵۲ میراث – جلسه ۵۲ ۸,۷۹۲ ۰۰:۳۷:۱۱
۵۳ میراث – جلسه ۵۳ ۱۲,۷۴۱ ۰۰:۵۴:۰۲
۵۴ حدود – جلسه ۵۴ ۱۰,۲۹۷ ۰۰:۴۳:۳۶
۵۵ حدود – جلسه ۵۵ ۱۰,۰۵۴ ۰۰:۴۲:۳۴
۵۶ حدود – جلسه ۵۶ ۱۰,۵۲۰ ۰۰:۴۴:۳۳
۵۷ حدود – جلسه ۵۷ ۹,۸۴۵ ۰۰:۴۱:۴۰
۵۸ حدود – جلسه ۵۸ ۹,۸۶۵ ۰۰:۴۱:۴۶
۵۹ حدود – جلسه ۵۹ ۹,۸۶۵ ۰۰:۴۱:۴۶
۶۰ حدود – جلسه ۶۰ ۹,۳۹۳ ۰۰:۳۹:۴۵
۶۱ حدود – جلسه ۶۱ ۱۰,۵۶۰ ۰۰:۴۴:۴۴
۶۲ حدود – جلسه ۶۲ ۱۰,۸۳۰ ۰۰:۴۵:۵۳
۶۳ حدود – جلسه ۶۳ ۱۰,۲۳۰ ۰۰:۴۳:۱۹
۶۴ حدود – جلسه ۶۴ ۱۰,۶۴۱ ۰۰:۴۵:۰۴
۶۵ حدود – جلسه ۶۵ ۱۰,۱۰۸ ۰۰:۴۲:۴۸
۶۶ حدود – جلسه ۶۶ ۱۰,۲۰۹ ۰۰:۴۳:۱۴
۶۷ حدود – جلسه ۶۷ ۱۰,۳۵۱ ۰۰:۴۳:۵۰
۶۸ حدود – جلسه ۶۸ ۹,۸۷۲ ۰۰:۴۱:۴۷
۶۹ حدود – جلسه ۶۹ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۷۰ حدود – جلسه ۷۰ ۸,۹۶۱ ۰۰:۳۷:۵۴
۷۱ حدود – جلسه ۷۱ ۹,۸۶۵ ۰۰:۴۱:۴۶
۷۲ حدود – جلسه ۷۲ ۱۰,۷۸۳ ۰۰:۴۵:۴۱
۷۳ حدود – جلسه ۷۳ ۹,۳۱۸ ۰۰:۳۹:۲۶
۷۴ حدود – جلسه ۷۴ ۹,۷۷۷ ۰۰:۴۱:۲۳
۷۵ حدود – جلسه ۷۵ ۴,۸۵۰ ۰۰:۲۰:۲۲
۷۶ حدود – جلسه ۷۶ ۱۰,۸۷۱ ۰۰:۴۶:۰۳
۷۷ حدود – جلسه ۷۷ ۹,۳۲۵ ۰۰:۳۹:۲۷
۷۸ حدود – جلسه ۷۸ ۸,۹۲۰ ۰۰:۳۷:۴۴
۷۹ حدود – جلسه ۷۹ ۱۰,۷۷۰ ۰۰:۴۵:۳۷
۸۰ حدود – جلسه ۸۰ ۹,۱۵۰ ۰۰:۳۸:۴۲
۸۱ حدود – جلسه ۸۱ ۱۰,۶۴۸ ۰۰:۴۵:۰۶
۸۲ حدود – جلسه ۸۲ ۱۱,۰۴۰ ۰۰:۴۶:۴۶
۸۳ حدود – جلسه ۸۳ ۹,۸۹۲ ۰۰:۴۱:۵۳
۸۴ حدود – جلسه ۸۴ ۱۰,۵۹۴ ۰۰:۴۴:۵۲
۸۵ حدود – جلسه ۸۵ ۱۰,۴۱۹ ۰۰:۴۴:۰۷
۸۶ حدود – جلسه ۸۶ ۱۱,۰۳۳ ۰۰:۴۶:۴۵
۸۷ حدود – جلسه ۸۷ ۹,۸۱۱ ۰۰:۴۱:۳۲
۸۸ حدود – جلسه ۸۸ ۱۰,۹۹۹ ۰۰:۴۶:۳۶
۸۹ حدود – جلسه ۸۹ ۹,۸۳۸ ۰۰:۴۱:۳۹
۹۰ حدود – جلسه ۹۰ ۹,۵۹۵ ۰۰:۴۰:۳۷
۹۱ حدود – جلسه ۹۱ ۹,۸۵۸ ۰۰:۴۱:۴۴
۹۲ حدود – جلسه ۹۲ ۹,۹۴۶ ۰۰:۴۲:۰۶
۹۳ حدود – جلسه ۹۳ ۹,۲۹۱ ۰۰:۳۹:۱۹
۹۴ حدود – جلسه ۹۴ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۹۵ حدود – جلسه ۹۵ ۹,۳۵۹ ۰۰:۳۹:۳۶
۹۶ حدود – جلسه ۹۶ ۹,۶۲۲ ۰۰:۴۰:۴۳
۹۷ حدود – جلسه ۹۷ ۹,۹۹۳ ۰۰:۴۲:۱۸
۹۸ حدود – جلسه ۹۸ ۱۲,۰۹۳ ۰۰:۵۱:۱۶
۹۹ حدود – جلسه ۹۹ ۹,۵۵۵ ۰۰:۴۰:۲۶
۱۰۰ حدود – جلسه ۱۰۰ ۱۰,۱۸۲ ۰۰:۴۳:۰۷
۱۰۱ حدود – جلسه ۱۰۱ ۹,۱۸۳ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۰۲ حدود – جلسه ۱۰۲ ۹,۴۲۶ ۰۰:۳۹:۵۳
۱۰۳ حدود – جلسه ۱۰۳ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۱۰۴ حدود – جلسه ۱۰۴ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۱۰۵ قصاص – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۸۷۸ ۰۰:۴۶:۰۵
۱۰۶ قصاص – جلسه ۱۰۶ ۱۰,۳۷۱ ۰۰:۴۳:۵۵
۱۰۷ قصاص – جلسه ۱۰۷ ۸,۹۴۳ ۰۰:۳۷:۴۹
۱۰۸ قصاص – جلسه ۱۰۸ ۸,۴۴۸ ۰۰:۳۵:۴۳
۱۰۹ قصاص – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۷۶۵ ۰۰:۴۵:۳۶
۱۱۰ قصاص – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۲۴۸ ۰۰:۴۳:۲۴
۱۱۱ قصاص – جلسه ۱۱۱ ۷,۴۶۹ ۰۰:۳۱:۳۲
۱۱۲ قصاص – جلسه ۱۱۲ ۱۰,۶۴۱ ۰۰:۴۵:۰۴
۱۱۳ قصاص – جلسه ۱۱۳ ۸,۲۹۰ ۰۰:۳۵:۰۲
۱۱۴ قصاص – جلسه ۱۱۴ ۷,۴۸۰ ۰۰:۳۱:۳۵
۱۱۵ قصاص – جلسه ۱۱۵ ۹,۹۷۸ ۰۰:۴۲:۱۴
۱۱۶ قصاص – جلسه ۱۱۶ ۷,۵۳۶ ۰۰:۳۱:۴۹
۱۱۷ قصاص – جلسه ۱۱۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۱۱۸ قصاص – جلسه ۱۱۸ ۸,۹۷۶ ۰۰:۳۷:۵۸
۱۱۹ قصاص – جلسه ۱۱۹ ۸,۵۳۸ ۰۰:۳۶:۰۶
۱۲۰ قصاص – جلسه ۱۲۰ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۱۲۱ قصاص – جلسه ۱۲۱ ۷,۶۴۹ ۰۰:۳۲:۱۸
۱۲۲ قصاص – جلسه ۱۲۲ ۷,۷۲۸ ۰۰:۳۲:۳۸
۱۲۳ قصاص – جلسه ۱۲۳ ۷,۳۱۱ ۰۰:۳۰:۵۲
۱۲۴ قصاص – جلسه ۱۲۴ ۸,۸۸۶ ۰۰:۳۷:۳۵
۱۲۵ قصاص – جلسه ۱۲۵ ۹,۴۱۵ ۰۰:۳۹:۵۰
۱۲۶ قصاص – جلسه ۱۲۶ ۷,۲۴۴ ۰۰:۳۰:۳۵
۱۲۷ قصاص – جلسه ۱۲۷ ۱۰,۳۱۵ ۰۰:۴۳:۴۱
۱۲۸ دیات – جلسه ۱۲۸ ۱۱,۱۵۹ ۰۰:۴۷:۱۷
۱۲۹ دیات – جلسه ۱۲۹ ۱۰,۱۳۵ ۰۰:۴۲:۵۵
۱۳۰ دیات – جلسه ۱۳۰ ۹,۷۹۸ ۰۰:۴۱:۲۸
۱۳۱ دیات – جلسه ۱۳۱ ۱۱,۰۰۱ ۰۰:۴۶:۳۷
۱۳۲ دیات – جلسه ۱۳۲ ۶,۹۶۳ ۰۰:۲۹:۲۳
۱۳۳ دیات – جلسه ۱۳۳ ۱۰,۱۳۵ ۰۰:۴۲:۵۵
۱۳۴ دیات – جلسه ۱۳۴ ۹,۵۹۵ ۰۰:۴۰:۳۷
۱۳۵ دیات – جلسه ۱۳۵ ۶,۰۵۱ ۰۰:۲۵:۲۹
۱۳۶ دیات – جلسه ۱۳۶ ۷,۳۷۹ ۰۰:۳۱:۰۹
۱۳۷ دیات – جلسه ۱۳۷ ۷,۳۵۶ ۰۰:۳۱:۰۳
۱۳۸ دیات – جلسه ۱۳۸ ۱۱,۶۰۹ ۰۰:۴۹:۱۲
۱۳۹ دیات – جلسه ۱۳۹ ۱۱,۸۴۵ ۰۰:۵۰:۱۳
۱۴۰ دیات – جلسه ۱۴۰ ۳,۸۳۵ ۰۰:۱۶:۰۲
۱۴۱ دیات – جلسه ۱۴۱ ۱۰,۳۸۳ ۰۰:۴۳:۵۸
۱۴۲ دیات – جلسه ۱۴۲ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۱۴۳ دیات – جلسه ۱۴۳ ۸,۲۴۵ ۰۰:۳۴:۵۱
۱۴۴ دیات – جلسه ۱۴۴ ۱۰,۲۲۵ ۰۰:۴۳:۱۸
۱۴۵ دیات – جلسه ۱۴۵ ۷,۲۳۳ ۰۰:۳۰:۳۲
۱۴۶ دیات – جلسه ۱۴۶ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۱۴۷ دیات – جلسه ۱۴۷ ۹,۳۴۸ ۰۰:۳۹:۳۳
۱۴۸ دیات – جلسه ۱۴۸ ۹۳۳ ۰۰:۰۳:۳۹
۱۴۹ دیات – جلسه ۱۴۹ ۶,۸۲۸ ۰۰:۲۸:۴۸
۱۵۰ دیات – جلسه ۱۵۰ ۸,۸۱۹ ۰۰:۳۷:۱۸
۱۵۱ دیات – جلسه ۱۵۱ ۳,۵۲۰ ۰۰:۱۴:۴۱
۱۵۲ دیات – جلسه ۱۵۲ ۹,۳۹۳ ۰۰:۳۹:۴۵
۱۵۳ دیات – جلسه ۱۵۳ ۱۰,۹۱۱ ۰۰:۴۶:۱۳
۱۵۴ دیات – جلسه ۱۵۴ ۷,۴۲۴ ۰۰:۳۱:۲۱
۱۵۵ دیات – جلسه ۱۵۵ ۸,۳۲۴ ۰۰:۳۵:۱۱
فایل مخصوص: feghh6-sharh-lome-ers-end.ef2

 

 

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*