مبحث شرح لمعه حوزه علمیه استاد وجدانی

مبحث شرح لمعه  حوزه علمیه استاد وجدانی در ۲۳۶ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

 

( شرح لمعه – از حج تا صوم )
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ طهارت – جلسه ۱ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۲ طهارت – جلسه ۲ ۱۲,۶۹۴ ۰۰:۵۳:۵۰
۳ طهارت – جلسه ۳ ۱۱,۸۶۳ ۰۰:۵۰:۱۷
۴ طهارت – جلسه ۴ ۱۱,۰۸۰ ۰۰:۴۶:۵۷
۵ طهارت – جلسه ۵ ۱۳,۸۹۵ ۰۰:۵۸:۵۷
۶ طهارت – جلسه ۶ ۱۲,۸۹۶ ۰۰:۵۴:۴۲
۷ طهارت – جلسه ۷ ۱۳,۶۵۲ ۰۰:۵۷:۵۵
۸ طهارت – جلسه ۸ ۱۲,۵۴۵ ۰۰:۵۳:۱۲
۹ طهارت – جلسه ۹ ۱۴,۱۱۱ ۰۰:۵۹:۵۳
۱۰ طهارت – جلسه ۱۰ ۱۴,۰۳۷ ۰۰:۵۹:۳۴
۱۱ طهارت – جلسه ۱۱ ۱۱,۶۴۱ ۰۰:۴۹:۲۰
۱۲ طهارت – جلسه ۱۲ ۱۳,۵۲۴ ۰۰:۵۷:۲۲
۱۳ طهارت – جلسه ۱۳ ۱۴,۷۶۶ ۰۱:۰۲:۴۰
۱۴ طهارت – جلسه ۱۴ ۱۱,۸۵۰ ۰۰:۵۰:۱۴
۱۵ طهارت – جلسه ۱۵ ۱۳,۵۰۴ ۰۰:۵۷:۱۷
۱۶ طهارت – جلسه ۱۶ ۱۰,۸۹۸ ۰۰:۴۶:۱۰
۱۷ طهارت – جلسه ۱۷ ۱۱,۱۸۸ ۰۰:۴۷:۲۴
۱۸ طهارت – جلسه ۱۸ ۱۳,۲۳۴ ۰۰:۵۶:۰۸
۱۹ طهارت – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۲۰ طهارت – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۱۴ ۰۰:۴۲:۲۴
۲۱ طهارت – جلسه ۲۱ ۹,۷۰۳ ۰۰:۴۱:۰۴
۲۲ طهارت – جلسه ۲۲ ۱۰,۹۴۵ ۰۰:۴۶:۲۲
۲۳ طهارت – جلسه ۲۳ ۱۰,۷۵۰ ۰۰:۴۵:۳۲
۲۴ طهارت – جلسه ۲۴ ۱۰,۹۱۲ ۰۰:۴۶:۱۳
۲۵ طهارت – جلسه ۲۵ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۲۶ طهارت – جلسه ۲۶ ۱۲,۰۵۲ ۰۰:۵۱:۰۶
۲۷ طهارت – جلسه ۲۷ ۱۲,۸۸۹ ۰۰:۵۴:۴۰
۲۸ طهارت – جلسه ۲۸ ۹,۵۳۵ ۰۰:۴۰:۲۱
۲۹ طهارت – جلسه ۲۹ ۱۲,۶۴۶ ۰۰:۵۳:۳۸
۳۰ طهارت – جلسه ۳۰ ۱۲,۹۹۷ ۰۰:۵۵:۰۷
۳۱ طهارت – جلسه ۳۱ ۱۳,۹۶۳ ۰۰:۵۹:۱۵
۳۲ طهارت – جلسه ۳۲ ۱۱,۵۴۶ ۰۰:۴۸:۵۶
۳۳ طهارت – جلسه ۳۳ ۱۰,۲۱۰ ۰۰:۴۳:۱۴
۳۴ طهارت – جلسه ۳۴ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۳۵ طهارت – جلسه ۳۵ ۱۲,۰۳۹ ۰۰:۵۱:۰۲
۳۶ طهارت – جلسه ۳۶ ۱۱,۷۸۲ ۰۰:۴۹:۵۶
۳۷ صلوه – جلسه ۳۷ ۱۰,۸۰۴ ۰۰:۴۵:۴۶
۳۸ صلوه – جلسه ۳۸ ۱۰,۵۷۴ ۰۰:۴۴:۴۷
۳۹ صلوه – جلسه ۳۹ ۸,۲۴۵ ۰۰:۳۴:۵۱
۴۰ صلوه – جلسه ۴۰ ۱۳,۸۴۸ ۰۰:۵۸:۴۵
۴۱ صلوه – جلسه ۴۱ ۱۴,۲۳۳ ۰۱:۰۰:۲۴
۴۲ صلوه – جلسه ۴۲ ۱۲,۳۳۶ ۰۰:۵۲:۱۸
۴۳ صلوه – جلسه ۴۳ ۱۳,۵۶۴ ۰۰:۵۷:۳۳
۴۴ صلوه – جلسه ۴۴ ۱۲,۶۴۶ ۰۰:۵۳:۳۸
۴۵ صلوه – جلسه ۴۵ ۱۳,۵۴۴ ۰۰:۵۷:۲۷
۴۶ صلوه – جلسه ۴۶ ۱۲,۲۷۵ ۰۰:۵۲:۰۳
۴۷ صلوه – جلسه ۴۷ ۱۴,۵۳۰ ۰۱:۰۱:۴۰
۴۸ صلوه – جلسه ۴۸ ۷,۱۳۸ ۰۰:۳۰:۰۸
۴۹ صلوه – جلسه ۴۹ ۱۲,۵۱۱ ۰۰:۵۳:۰۳
۵۰ صلوه – جلسه ۵۰ ۱۳,۷۲۰ ۰۰:۵۸:۱۲
۵۱ صلوه – جلسه ۵۱ ۱۳,۴۰۹ ۰۰:۵۶:۵۳
۵۲ صلوه – جلسه ۵۲ ۱۳,۱۵۳ ۰۰:۵۵:۴۷
۵۳ صلوه – جلسه ۵۳ ۱۳,۶۵۲ ۰۰:۵۷:۵۵
۵۴ صلوه – جلسه ۵۴ ۱۱,۰۳۳ ۰۰:۴۶:۴۵
۵۵ صلوه – جلسه ۵۵ ۱۱,۸۰۳ ۰۰:۵۰:۰۲
۵۶ صلوه – جلسه ۵۶ ۱۲,۳۴۹ ۰۰:۵۲:۲۲
۵۷ صلوه – جلسه ۵۷ ۱۲,۳۲۲ ۰۰:۵۲:۱۵
۵۸ صلوه – جلسه ۵۸ ۱۱,۸۵۷ ۰۰:۵۰:۱۵
۵۹ صلوه – جلسه ۵۹ ۱۱,۱۰۱ ۰۰:۴۷:۰۲
۶۰ صلوه – جلسه ۶۰ ۹,۸۳۸ ۰۰:۴۱:۳۹
۶۱ صلوه – جلسه ۶۱ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۶۲ صلوه – جلسه ۶۲ ۱۳,۵۴۴ ۰۰:۵۷:۲۷
۶۳ صلوه – جلسه ۶۳ ۱۲,۳۶۳ ۰۰:۵۲:۲۵
۶۴ صلوه – جلسه ۶۴ ۱۲,۰۹۳ ۰۰:۵۱:۱۶
۶۵ صلوه – جلسه ۶۵ ۱۲,۱۸۷ ۰۰:۵۱:۴۰
۶۶ صلوه – جلسه ۶۶ ۱۳,۶۳۹ ۰۰:۵۷:۵۲
۶۷ صلوه – جلسه ۶۷ ۶,۵۹۸ ۰۰:۲۷:۴۹
۶۸ صلوه – جلسه ۶۸ ۱۲,۷۸۱ ۰۰:۵۴:۱۲
۶۹ صلوه – جلسه ۶۹ ۶,۹۲۹ ۰۰:۲۹:۱۴
۷۰ صلوه – جلسه ۷۰ ۱۴,۷۱۲ ۰۱:۰۲:۲۶
۷۱ صلوه – جلسه ۷۱ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۷۲ صلوه – جلسه ۷۲ ۱۴,۴۴۲ ۰۱:۰۱:۱۷
۷۳ صلوه – جلسه ۷۳ ۷,۳۰۷ ۰۰:۳۰:۵۱
۷۴ صلوه – جلسه ۷۴ ۱۰,۶۲۸ ۰۰:۴۵:۰۱
۷۵ صلوه – جلسه ۷۵ ۱۱,۴۱۱ ۰۰:۴۸:۲۱
۷۶ صلوه – جلسه ۷۶ ۱۲,۵۵۹ ۰۰:۵۳:۱۵
۷۷ صلوه – جلسه ۷۷ ۱۲,۸۸۳ ۰۰:۵۴:۳۸
۷۸ صلوه – جلسه ۷۸ ۱۱,۰۸۷ ۰۰:۴۶:۵۸
۷۹ صلوه – جلسه ۷۹ ۱۳,۵۸۵ ۰۰:۵۷:۳۸
۸۰ صلوه – جلسه ۸۰ ۱۴,۲۰۶ ۰۱:۰۰:۱۷
۸۱ صلوه – جلسه ۸۱ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۰
۸۲ صلوه – جلسه ۸۲ ۱۱,۳۶۴ ۰۰:۴۸:۰۹
۸۳ صلوه – جلسه ۸۳ ۷,۷۸۶ ۰۰:۳۲:۵۳
۸۴ زکات – جلسه ۸۴ ۱۲,۴۹۱ ۰۰:۵۲:۵۸
۸۵ زکات – جلسه ۸۵ ۱۰,۹۷۲ ۰۰:۴۶:۲۹
۸۶ زکات – جلسه ۸۶ ۱۳,۰۷۲ ۰۰:۵۵:۲۶
۸۷ زکات – جلسه ۸۷ ۸,۷۲۵ ۰۰:۳۶:۵۴
۸۸ زکات – جلسه ۸۸ ۱۱,۸۱۶ ۰۰:۵۰:۰۵
۸۹ زکات – جلسه ۸۹ ۱۱,۷۰۸ ۰۰:۴۹:۳۷
۹۰ زکات – جلسه ۹۰ ۱۱,۹۸۵ ۰۰:۵۰:۴۸
۹۱ زکات – جلسه ۹۱ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۹۲ زکات – جلسه ۹۲ ۱۴,۴۴۹ ۰۱:۰۱:۱۹
۹۳ زکات – جلسه ۹۳ ۱۱,۴۸۵ ۰۰:۴۸:۴۰
۹۴ زکات – جلسه ۹۴ ۸,۲۳۹ ۰۰:۳۴:۴۹
۹۵ خمس – جلسه ۹۵ ۱۴,۰۱۷ ۰۰:۵۹:۲۸
۹۶ خمس – جلسه ۹۶ ۸,۱۴۴ ۰۰:۳۴:۲۵
۹۷ خمس – جلسه ۹۷ ۱۰,۰۰۷ ۰۰:۴۲:۲۲
۹۸ خمس – جلسه ۹۸ ۹,۶۰۲ ۰۰:۴۰:۳۸
۹۹ خمس – جلسه ۹۹ ۹,۹۴۰ ۰۰:۴۲:۰۵
فایل مخصوص: feghh1-sharh-lome-taharat-som.ef2

 

فقه ۲

 

( شرح لمعه – از صوم تا متاجر )
استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۰
۲ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۱
۳ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۲
۴ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۳
۵ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۴
۶ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۵
۷ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۶
۸ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۷
۹ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۸
۱۰ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۰۹
۱۱ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۱۰
۱۲ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۱۱
۱۳ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۱۲
۱۴ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۱۳
۱۵ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۱۴
۱۶ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۱۵
۱۷ صوم و اعتکاف – جلسه ۱۱۶
۱۸ حج – جلسه ۱۱۷
۱۹ حج – جلسه ۱۱۸ ۱۲,۴۰۳ ۰۰:۵۲:۳۵
۲۰ حج – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۶۹۶ ۰۰:۴۵:۱۸
۲۱ حج – جلسه ۱۲۰ ۹,۳۲۵ ۰۰:۳۹:۲۷
۲۲ حج – جلسه ۱۲۱ ۹,۷۸۴ ۰۰:۴۱:۲۵
۲۳ حج – جلسه ۱۲۲ ۸,۲۳۲ ۰۰:۳۴:۴۷
۲۴ حج – جلسه ۱۲۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۲۵ حج – جلسه ۱۲۴ ۸,۵۹۶ ۰۰:۳۶:۲۱
۲۶ حج – جلسه ۱۲۵ ۹,۹۱۳ ۰۰:۴۱:۵۸
۲۷ حج – جلسه ۱۲۶ ۹,۷۹۸ ۰۰:۴۱:۲۸
۲۸ حج – جلسه ۱۲۷ ۱۰,۴۵۳ ۰۰:۴۴:۱۶
۲۹ حج – جلسه ۱۲۸ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۳۰ حج – جلسه ۱۲۹ ۹,۴۱۳ ۰۰:۳۹:۵۰
۳۱ حج – جلسه ۱۳۰ ۹,۳۸۶ ۰۰:۳۹:۴۳
۳۲ حج – جلسه ۱۳۱ ۱۱,۹۹۸ ۰۰:۵۰:۵۲
۳۳ حج – جلسه ۱۳۲ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۳۴ حج – جلسه ۱۳۳ ۹,۲۵۱ ۰۰:۳۹:۰۸
۳۵ حج – جلسه ۱۳۴ ۹,۳۷۳ ۰۰:۳۹:۴۰
۳۶ حج – جلسه ۱۳۵ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۴۳:۲۶
۳۷ حج – جلسه ۱۳۶ ۹,۳۷۹ ۰۰:۳۹:۴۱
۳۸ حج – جلسه ۱۳۷ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۳۹ حج – جلسه ۱۳۸ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۴۰ حج – جلسه ۱۳۹ ۱۰,۶۲۱ ۰۰:۴۴:۵۹
۴۱ حج – جلسه ۱۴۰ ۱۰,۲۰۳ ۰۰:۴۳:۱۲
۴۲ حج – جلسه ۱۴۱ ۱۱,۴۴۵ ۰۰:۴۸:۳۰
۴۳ حج – جلسه ۱۴۲ ۱۱,۲۳۶ ۰۰:۴۷:۳۶
۴۴ حج – جلسه ۱۴۳ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۴۵ حج – جلسه ۱۴۴ ۹,۷۶۴ ۰۰:۴۱:۲۰
۴۶ حج – جلسه ۱۴۵ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۴۷ حج – جلسه ۱۴۶ ۱۰,۱۸۹ ۰۰:۴۳:۰۹
۴۸ حج – جلسه ۱۴۷ ۱۱,۸۹۰ ۰۰:۵۰:۲۴
۴۹ حج – جلسه ۱۴۸ ۱۰,۲۳۷ ۰۰:۴۳:۲۱
۵۰ حج – جلسه ۱۴۹ ۹,۳۱۹ ۰۰:۳۹:۲۶
۵۱ حج – جلسه ۱۵۰ ۸,۹۴۷ ۰۰:۳۷:۵۱
۵۲ حج – جلسه ۱۵۱ ۱۱,۱۵۵ ۰۰:۴۷:۱۶
۵۳ حج – جلسه ۱۵۲ ۹,۳۲۵ ۰۰:۳۹:۲۷
۵۴ حج – جلسه ۱۵۳ ۱۰,۵۲۰ ۰۰:۴۴:۳۳
۵۵ حج – جلسه ۱۵۴ ۱۱,۵۰۶ ۰۰:۴۸:۴۶
۵۶ حج – جلسه ۱۵۵ ۱۰,۵۳۴ ۰۰:۴۴:۳۷
۵۷ حج – جلسه ۱۵۶ ۱۱,۲۴۹ ۰۰:۴۷:۴۰
۵۸ حج – جلسه ۱۵۷ ۱۰,۳۶۵ ۰۰:۴۳:۵۴
۵۹ حج – جلسه ۱۵۸ ۱۰,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۶۰ حج – جلسه ۱۵۹ ۱۰,۲۹۷ ۰۰:۴۳:۳۶
۶۱ حج – جلسه ۱۶۰ ۹,۴۲۰ ۰۰:۳۹:۵۲
۶۲ حج – جلسه ۱۶۱ ۹,۱۸۴ ۰۰:۳۸:۵۱
۶۳ حج – جلسه ۱۶۲ ۱۰,۲۲۳ ۰۰:۴۳:۱۷
۶۴ حج – جلسه ۱۶۳ ۹,۵۶۸ ۰۰:۴۰:۳۰
۶۵ حج – جلسه ۱۶۴ ۱۱,۴۶۵ ۰۰:۴۸:۳۵
۶۶ حج – جلسه ۱۶۵ ۵,۸۹۰ ۰۰:۲۴:۴۸
۶۷ حج – جلسه ۱۶۶ ۱۱,۰۲۰ ۰۰:۴۶:۴۱
۶۸ حج – جلسه ۱۶۷ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۶۹ حج – جلسه ۱۶۸ ۱۱,۹۱۷ ۰۰:۵۰:۳۱
۷۰ حج – جلسه ۱۶۹ ۱۲,۳۱۶ ۰۰:۵۲:۱۳
۷۱ حج – جلسه ۱۷۰ ۱۰,۲۱۰ ۰۰:۴۳:۱۴
۷۲ حج – جلسه ۱۷۱ ۱۱,۲۹۶ ۰۰:۴۷:۵۲
۷۳ حج – جلسه ۱۷۲ ۹,۸۵۹ ۰۰:۴۱:۴۴
۷۴ حج – جلسه ۱۷۳ ۱۳,۱۷۳ ۰۰:۵۵:۵۲
۷۵ حج – جلسه ۱۷۴ ۴,۱۰۸ ۰۰:۱۷:۱۲
۷۶ حج – جلسه ۱۷۵ ۸,۸۷۳ ۰۰:۳۷:۳۲
۷۷ حج – جلسه ۱۷۶ ۱۰,۱۷۶ ۰۰:۴۳:۰۵
۷۸ حج – جلسه ۱۷۷ ۱۰,۱۶۹ ۰۰:۴۳:۰۳
۷۹ جهاد – جلسه ۱۷۸ ۱۲,۴۵۱ ۰۰:۵۲:۴۷
۸۰ جهاد – جلسه ۱۷۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۸۱ جهاد – جلسه ۱۸۰ ۱۴,۵۷۰ ۰۱:۰۱:۵۰
۸۲ جهاد – جلسه ۱۸۱ ۱۰,۰۸۱ ۰۰:۴۲:۴۱
۸۳ جهاد – جلسه ۱۸۲ ۹,۳۶۶ ۰۰:۳۹:۳۸
۸۴ جهاد – جلسه ۱۸۳ ۱۲,۷۲۱ ۰۰:۵۳:۵۷
۸۵ جهاد – جلسه ۱۸۴ ۹,۶۰۲ ۰۰:۴۰:۳۸
۸۶ جهاد – جلسه ۱۸۵ ۱۲,۹۵۰ ۰۰:۵۴:۵۵
۸۷ جهاد – جلسه ۱۸۶ ۱۰,۸۷۸ ۰۰:۴۶:۰۵
۸۸ جهاد – جلسه ۱۸۷ ۱۴,۸۴۷ ۰۱:۰۳:۰۱
۸۹ جهاد – جلسه ۱۸۸ ۷,۳۸۱ ۰۰:۳۱:۱۰
۹۰ کفارات – جلسه ۱۸۹ ۱۴,۹۰۸ ۰۱:۰۳:۱۶
۹۱ کفارات – جلسه ۱۹۰ ۹,۲۵۸ ۰۰:۳۹:۱۰
۹۲ کفارات – جلسه ۱۹۱ ۸,۴۴۸ ۰۰:۳۵:۴۳
۹۳ کفارات – جلسه ۱۹۲ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۹۴ کفارات – جلسه ۱۹۳ ۱۲,۷۸۸ ۰۰:۵۴:۱۴
۹۵ کفارات – جلسه ۱۹۴ ۱۰,۶۰۸ ۰۰:۴۴:۵۶
۹۶ نذر – جلسه ۱۹۵ ۱۱,۰۷۴ ۰۰:۴۶:۵۵
۹۷ نذر – جلسه ۱۹۶ ۱۰,۶۲۱ ۰۰:۴۴:۵۹
۹۸ نذر – جلسه ۱۹۷ ۹,۲۰۴ ۰۰:۳۸:۵۶
۹۹ قضاء – جلسه ۱۹۸ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۱۰۰ قضاء – جلسه ۱۹۹ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۱۰۱ قضاء – جلسه ۲۰۰ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۱۰۲ قضاء – جلسه ۲۰۱ ۱۰,۶۸۲ ۰۰:۴۵:۱۵
۱۰۳ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۲ ۱۴,۶۵۸ ۰۱:۰۲:۱۳
۱۰۴ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۳ ۱۲,۶۹۴ ۰۰:۵۳:۵۰
۱۰۵ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۴ ۱۱,۸۶۳ ۰۰:۵۰:۱۷
۱۰۶ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۵ ۱۱,۰۸۰ ۰۰:۴۶:۵۷
۱۰۷ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۶ ۱۳,۸۹۵ ۰۰:۵۸:۵۷
۱۰۸ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۷ ۱۲,۸۹۶ ۰۰:۵۴:۴۲
۱۰۹ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۸ ۱۳,۶۵۲ ۰۰:۵۷:۵۵
۱۱۰ ادامه قضاء – جلسه ۲۰۹ ۱۲,۵۴۵ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۱۱ ادامه قضاء – جلسه ۲۱۰ ۱۴,۱۱۱ ۰۰:۵۹:۵۳
۱۱۲ ادامه قضاء – جلسه ۲۱۱ ۱۴,۰۳۷ ۰۰:۵۹:۳۴
۱۱۳ ادامه قضاء – جلسه ۲۱۲ ۱۱,۶۴۱ ۰۰:۴۹:۲۰
۱۱۴ ادامه قضاء – جلسه ۲۱۳ ۱۳,۵۲۴ ۰۰:۵۷:۲۲
۱۱۵ ادامه قضاء – جلسه ۲۱۴ ۱۴,۷۶۶ ۰۱:۰۲:۴۰
۱۱۶ ادامه قضاء – جلسه ۲۱۵ ۱۱,۸۵۰ ۰۰:۵۰:۱۴
۱۱۷ شهادت – جلسه ۲۱۶ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۱۱۸ شهادت – جلسه ۲۱۷ ۹,۵۱۴ ۰۰:۴۰:۱۶
۱۱۹ شهادت – جلسه ۲۱۸ ۹,۱۸۴ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۲۰ شهادت – جلسه ۲۱۹ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۱۲۱ شهادت – جلسه ۲۲۰ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۱۲۲ شهادت – جلسه ۲۲۱ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۱۲۳ شهادت – جلسه ۲۲۲ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۱۲۴ شهادت – جلسه ۲۲۳ ۷,۵۳۷ ۰۰:۳۱:۴۹
۱۲۵ شهادت – جلسه ۲۲۴ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۱۲۶ شهادت – جلسه ۲۲۵ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۱۲۷ وقف – جلسه ۲۲۶ ۸,۱۶۴ ۰۰:۳۴:۳۰
۱۲۸ وقف – جلسه ۲۲۷ ۸,۵۲۲ ۰۰:۳۶:۰۲
۱۲۹ وقف – جلسه ۲۲۸ ۷,۶۵۱ ۰۰:۳۲:۱۹
۱۳۰ وقف – جلسه ۲۲۹ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۱۳۱ وقف – جلسه ۲۳۰ ۸,۰۵۶ ۰۰:۳۴:۰۳
۱۳۲ وقف – جلسه ۲۳۱ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۱۳۳ وقف – جلسه ۲۳۲ ۵,۱۸۸ ۰۰:۲۱:۴۸
۱۳۴ وقف – جلسه ۲۳۳ ۸,۷۱۱ ۰۰:۳۶:۵۰
۱۳۵ عطیه – جلسه ۲۳۴ ۱۰,۸۹۸ ۰۰:۴۶:۱۰
۱۳۶ عطیه – جلسه ۲۳۵ ۸,۶۸۸ ۰۰:۳۷:۰۴
۱۳۷ عطیه – جلسه ۲۳۶ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
فایل مخصوص: feghh2-sharh-lome-som-motajer.ef2

 

 

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*