مبحث مغنی حوزه علمیه استاد طالقانی

 

مبحث مغنی ۱ و ۲ و ۳ حوزه علمیه استاد طالقانی در ۲۵۲ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

 

مغنی ۱ و ۲ و ۳
استاد : طالقانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ مغنی ۱ – جلسه ۱ ۱۲,۸۲۶ ۰۰:۵۴:۲۳
۲ مغنی ۱ – جلسه ۲ ۱۴,۰۲۹ ۰۰:۵۹:۳۱
۳ مغنی ۱ – جلسه ۳ ۱۲,۵۶۹ ۰۰:۵۳:۱۸
۴ مغنی ۱ – جلسه ۴ ۱۳,۵۵۸ ۰۰:۵۷:۳۱
۵ مغنی ۱ – جلسه ۵ ۱۲,۵۰۰ ۰۰:۵۳:۰۰
۶ مغنی ۱ – جلسه ۶ ۱۲,۱۶۴ ۰۰:۵۱:۳۴
۷ مغنی ۱ – جلسه ۷ ۱۴,۰۷۴ ۰۰:۵۹:۴۳
۸ مغنی ۱ – جلسه ۸ ۱۳,۶۷۴ ۰۰:۵۸:۰۱
۹ مغنی ۱ – جلسه ۹ ۱۳,۳۰۵ ۰۰:۵۶:۲۶
۱۰ مغنی ۱ – جلسه ۱۰ ۱۲,۵۲۲ ۰۰:۵۳:۰۶
۱۱ مغنی ۱ – جلسه ۱۱ ۱۳,۴۶۰ ۰۰:۵۷:۰۶
۱۲ مغنی ۱ – جلسه ۱۲ ۱۲,۲۳۹ ۰۰:۵۱:۵۳
۱۳ مغنی ۱ – جلسه ۱۳ ۱۳,۲۷۳ ۰۰:۵۶:۱۸
۱۴ مغنی ۱ – جلسه ۱۴ ۱۲,۶۱۸ ۰۰:۵۳:۳۰
۱۵ مغنی ۱ – جلسه ۱۵ ۱۲,۴۳۱ ۰۰:۵۲:۴۲
۱۶ مغنی ۱ – جلسه ۱۶ ۱۲,۹۰۴ ۰۰:۵۴:۴۳
۱۷ مغنی ۱ – جلسه ۱۷ ۱۲,۹۴۲ ۰۰:۵۴:۵۳
۱۸ مغنی ۱ – جلسه ۱۸ ۱۱,۹۶۳ ۰۰:۵۰:۴۳
۱۹ مغنی ۱ – جلسه ۱۹ ۱۱,۹۳۹ ۰۰:۵۰:۳۷
۲۰ مغنی ۱ – جلسه ۲۰ ۱۳,۱۷۱ ۰۰:۵۵:۵۲
۲۱ مغنی ۱ – جلسه ۲۱ ۱۲,۹۳۴ ۰۰:۵۴:۵۱
۲۲ مغنی ۱ – جلسه ۲۲ ۱۲,۴۴۲ ۰۰:۵۲:۴۵
۲۳ مغنی ۱ – جلسه ۲۳ ۱۲,۶۴۰ ۰۰:۵۳:۳۶
۲۴ مغنی ۱ – جلسه ۲۴ ۱۲,۷۷۸ ۰۰:۵۴:۱۱
۲۵ مغنی ۱ – جلسه ۲۵ ۱۳,۲۴۵ ۰۰:۵۶:۱۱
۲۶ مغنی ۱ – جلسه ۲۶ ۱۱,۷۶۰ ۰۰:۴۹:۵۱
۲۷ مغنی ۱ – جلسه ۲۷ ۱۲,۷۵۹ ۰۰:۵۴:۰۶
۲۸ مغنی ۱ – جلسه ۲۸ ۷,۰۴۶ ۰۰:۲۹:۴۴
۲۹ مغنی ۱ – جلسه ۲۹ ۱۲,۹۶۲ ۰۰:۵۴:۵۸
۳۰ مغنی ۱ – جلسه ۳۰ ۱۱,۷۰۹ ۰۰:۴۹:۳۷
۳۱ مغنی ۱ – جلسه ۳۱ ۱۲,۴۴۰ ۰۰:۵۲:۴۵
۳۲ مغنی ۱ – جلسه ۳۲ ۱۴,۰۱۹ ۰۰:۵۹:۲۹
۳۳ مغنی ۱ – جلسه ۳۳ ۱۲,۶۲۹ ۰۰:۵۳:۳۳
۳۴ مغنی ۱ – جلسه ۳۴ ۱۲,۰۱۹ ۰۰:۵۰:۵۷
۳۵ مغنی ۱ – جلسه ۳۵ ۱۸,۰۷۷ ۰۱:۱۶:۴۸
۳۶ مغنی ۱ – جلسه ۳۶ ۱۱,۶۲۲ ۰۰:۴۹:۱۵
۳۷ مغنی ۱ – جلسه ۳۷ ۱۲,۳۶۵ ۰۰:۵۲:۲۵
۳۸ مغنی ۱ – جلسه ۳۸ ۱۲,۴۹۴ ۰۰:۵۲:۵۸
۳۹ مغنی ۱ – جلسه ۳۹ ۱۱,۴۴۸ ۰۰:۴۸:۳۱
۴۰ مغنی ۱ – جلسه ۴۰ ۱۲,۱۸۷ ۰۰:۵۱:۴۰
۴۱ مغنی ۱ – جلسه ۴۱ ۱۲,۷۱۰ ۰۰:۵۳:۵۴
۴۲ مغنی ۱ – جلسه ۴۲ ۱۲,۳۲۲ ۰۰:۵۲:۱۵
۴۳ مغنی ۱ – جلسه ۴۳ ۱۲,۷۹۹ ۰۰:۵۴:۱۷
۴۴ مغنی ۱ – جلسه ۴۴ ۱۳,۲۲۴ ۰۰:۵۶:۰۵
۴۵ مغنی ۱ – جلسه ۴۵ ۱۳,۱۵۴ ۰۰:۵۵:۴۷
۴۶ مغنی ۱ – جلسه ۴۶ ۱۳,۱۴۳ ۰۰:۵۵:۴۵
۴۷ مغنی ۱ – جلسه ۴۷ ۱۳,۵۲۸ ۰۰:۵۷:۲۳
۴۸ مغنی ۱ – جلسه ۴۸ ۱۲,۱۴۱ ۰۰:۵۱:۲۸
۴۹ مغنی ۱ – جلسه ۴۹ ۱۲,۵۸۷ ۰۰:۵۳:۲۲
۵۰ مغنی ۱ – جلسه ۵۰ ۱۲,۴۲۴ ۰۰:۵۲:۴۱
۵۱ مغنی ۱ – جلسه ۵۱ ۱۱,۹۹۲ ۰۰:۵۰:۵۰
۵۲ مغنی ۱ – جلسه ۵۲ ۱۲,۴۶۴ ۰۰:۵۲:۵۱
۵۳ مغنی ۱ – جلسه ۵۳ ۱۱,۹۵۲ ۰۰:۵۰:۴۰
۵۴ مغنی ۱ – جلسه ۵۴ ۱۳,۰۹۴ ۰۰:۵۵:۳۲
۵۵ مغنی ۱ – جلسه ۵۵ ۱۱,۹۳۱ ۰۰:۵۰:۳۴
۵۶ مغنی ۱ – جلسه ۵۶ ۱۱,۶۳۴ ۰۰:۴۹:۱۸
۵۷ مغنی ۱ – جلسه ۵۷ ۱۲,۲۵۵ ۰۰:۵۱:۵۷
۵۸ مغنی ۱ – جلسه ۵۸ ۱۳,۴۶۲ ۰۰:۵۷:۰۶
۵۹ مغنی ۱ – جلسه ۵۹ ۱۲,۸۲۰ ۰۰:۵۴:۲۲
۶۰ مغنی ۱ – جلسه ۶۰ ۱۱,۹۲۲ ۰۰:۵۰:۳۲
۶۱ مغنی ۱ – جلسه ۶۱ ۱۳,۲۲۱ ۰۰:۵۶:۰۵
۶۲ مغنی ۱ – جلسه ۶۲ ۱۲,۷۵۷ ۰۰:۵۴:۰۶
۶۳ مغنی ۱ – جلسه ۶۳ ۱۳,۹۴۶ ۰۰:۵۹:۱۰
۶۴ مغنی ۱ – جلسه ۶۴ ۱۳,۱۵۸ ۰۰:۵۵:۴۹
۶۵ مغنی ۱ – جلسه ۶۵ ۱۳,۲۲۰ ۰۰:۵۶:۰۴
۶۶ مغنی ۱ – جلسه ۶۶ ۱۲,۵۸۹ ۰۰:۵۳:۲۳
۶۷ مغنی ۱ – جلسه ۶۷ ۱۲,۴۳۷ ۰۰:۵۲:۴۴
۶۸ مغنی ۱ – جلسه ۶۸ ۱۳,۷۱۶ ۰۰:۵۸:۱۱
۶۹ مغنی ۱ – جلسه ۶۹ ۱۱,۲۳۷ ۰۰:۴۷:۳۷
۷۰ مغنی ۱ – جلسه ۷۰ ۱۲,۱۷۸ ۰۰:۵۱:۳۸
۷۱ مغنی ۱ – جلسه ۷۱ ۱۱,۱۹۳ ۰۰:۴۷:۲۶
۷۲ مغنی ۱ – جلسه ۷۲ ۱۳,۶۳۳ ۰۰:۵۷:۵۰
۷۳ مغنی ۱ – جلسه ۷۳ ۱۱,۴۰۳ ۰۰:۴۸:۱۹
۷۴ مغنی ۱ – جلسه ۷۴ ۱۰,۶۴۰ ۰۰:۴۵:۰۴
۷۵ مغنی ۱ – جلسه ۷۵ ۱۲,۸۱۲ ۰۰:۵۴:۲۰
۷۶ مغنی ۱ – جلسه ۷۶ ۱۰,۵۶۷ ۰۰:۴۴:۴۵
۷۷ مغنی ۱ – جلسه ۷۷ ۱۲,۵۴۱ ۰۰:۵۳:۱۱
۷۸ مغنی ۱ – جلسه ۷۸ ۱۲,۵۲۸ ۰۰:۵۳:۰۷
۷۹ مغنی ۱ – جلسه ۷۹ ۵,۷۵۴ ۰۰:۲۴:۱۳
۸۰ مغنی ۱ – جلسه ۸۰ ۱۰,۱۹۱ ۰۰:۴۳:۰۹
۸۱ مغنی ۱ – جلسه ۸۱ ۱۱,۳۷۵ ۰۰:۴۸:۱۲
۸۲ مغنی ۱ – جلسه ۸۲ ۱۱,۰۲۸ ۰۰:۴۶:۴۳
۸۳ مغنی ۱ – جلسه ۸۳ ۱۰,۹۸۰ ۰۰:۴۶:۳۱
۸۴ مغنی ۱ – جلسه ۸۴ ۱۱,۴۵۲ ۰۰:۴۸:۳۲
۸۵ مغنی ۱ – جلسه ۸۵ ۱۱,۳۲۹ ۰۰:۴۸:۰۰
۸۶ مغنی ۱ – جلسه ۸۶ ۱۲,۲۲۵ ۰۰:۵۱:۵۰
۸۷ مغنی ۱ – جلسه ۸۷ ۱۰,۲۹۴ ۰۰:۴۳:۳۵
۸۸ مغنی ۱ – جلسه ۸۸ ۱۱,۲۲۳ ۰۰:۴۷:۳۳
۸۹ مغنی ۱ – جلسه ۸۹ ۹,۹۵۰ ۰۰:۴۲:۰۷
۹۰ مغنی ۱ – جلسه ۹۰ ۱۱,۶۶۷ ۰۰:۴۹:۲۷
۹۱ مغنی ۱ – جلسه ۹۱ ۱۲,۰۰۵ ۰۰:۵۰:۵۳
۹۲ مغنی ۱ – جلسه ۹۲ ۱۱,۱۹۱ ۰۰:۴۷:۲۵
۹۳ مغنی ۲ – جلسه ۹۳ ۱۱,۴۸۶ ۰۰:۴۸:۴۱
۹۴ مغنی ۲ – جلسه ۹۴ ۱۴,۰۲۹ ۰۰:۵۹:۳۱
۹۵ مغنی ۲ – جلسه ۹۵ ۱۲,۵۶۹ ۰۰:۵۳:۱۸
۹۶ مغنی ۲ – جلسه ۹۶ ۱۳,۵۵۸ ۰۰:۵۷:۳۱
۹۷ مغنی ۲ – جلسه ۹۷ ۱۲,۵۰۰ ۰۰:۵۳:۰۰
۹۸ مغنی ۲ – جلسه ۹۸ ۱۲,۳۸۳ ۰۰:۵۲:۳۰
۹۹ مغنی ۲ – جلسه ۹۹ ۱۲,۱۷۲ ۰۰:۵۱:۳۶
۱۰۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۰ ۱۱,۷۳۱ ۰۰:۴۹:۴۳
۱۰۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۷۵۸ ۰۰:۴۵:۳۴
۱۰۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۲ ۱۰,۹۳۹ ۰۰:۴۶:۲۰
۱۰۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۳ ۱۲,۱۴۱ ۰۰:۵۱:۲۸
۱۰۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۴ ۱۲,۱۸۶ ۰۰:۵۱:۴۰
۱۰۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۱۹۶ ۰۰:۴۳:۱۰
۱۰۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۶ ۱۱,۰۱۵ ۰۰:۴۶:۴۰
۱۰۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۷ ۱۲,۹۱۹ ۰۰:۵۴:۴۷
۱۰۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۸ ۱۲,۳۳۲ ۰۰:۵۲:۱۷
۱۰۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۰۹ ۱۱,۴۹۴ ۰۰:۴۸:۴۲
۱۱۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۰ ۱۲,۷۹۱ ۰۰:۵۴:۱۵
۱۱۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۱ ۱۲,۶۵۳ ۰۰:۵۳:۳۹
۱۱۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۲ ۱۲,۰۶۳ ۰۰:۵۱:۰۸
۱۱۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۳ ۱۱,۷۹۹ ۰۰:۵۰:۰۱
۱۱۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۴ ۱۱,۸۹۶ ۰۰:۵۰:۲۶
۱۱۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۷۷۴ ۰۰:۴۵:۳۸
۱۱۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۶ ۱۱,۴۱۰ ۰۰:۴۸:۲۱
۱۱۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۷ ۱۰,۸۹۵ ۰۰:۴۶:۰۹
۱۱۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۸ ۱۰,۴۰۰ ۰۰:۴۴:۰۳
۱۱۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۳۵۸ ۰۰:۴۳:۵۲
۱۲۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۰ ۱۱,۱۶۱ ۰۰:۴۷:۱۷
۱۲۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۱ ۱۲,۵۱۹ ۰۰:۵۳:۰۵
۱۲۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۲ ۱۰,۶۰۶ ۰۰:۴۴:۵۵
۱۲۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۳ ۱۱,۵۶۴ ۰۰:۴۹:۰۱
۱۲۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۴ ۱۲,۲۲۱ ۰۰:۵۱:۴۹
۱۲۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۵ ۱۳,۵۹۳ ۰۰:۵۷:۴۰
۱۲۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۶ ۱۳,۱۷۷ ۰۰:۵۵:۵۳
۱۲۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۷ ۱۳,۱۲۷ ۰۰:۵۵:۴۱
۱۲۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۸ ۱۲,۹۸۲ ۰۰:۵۵:۰۴
۱۲۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۲۹ ۱۳,۱۶۸ ۰۰:۵۵:۵۱
۱۳۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۰ ۱۲,۸۳۱ ۰۰:۵۴:۲۵
۱۳۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۱ ۱۳,۱۳۲ ۰۰:۵۵:۴۲
۱۳۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۲ ۹,۶۲۳ ۰۰:۴۰:۴۴
۱۳۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۳ ۱۳,۰۴۹ ۰۰:۵۵:۲۱
۱۳۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۴ ۱۳,۵۲۲ ۰۰:۵۷:۲۲
۱۳۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۵ ۱۳,۹۶۷ ۰۰:۵۹:۱۶
۱۳۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۶ ۱۳,۰۴۱ ۰۰:۵۵:۱۹
۱۳۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۷ ۱۳,۴۵۱ ۰۰:۵۷:۰۴
۱۳۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۸ ۱۳,۲۷۷ ۰۰:۵۶:۱۹
۱۳۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۳۹ ۱۳,۵۴۴ ۰۰:۵۷:۲۷
۱۴۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۰ ۱۲,۹۲۹ ۰۰:۵۴:۵۰
۱۴۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۱ ۱۳,۳۵۶ ۰۰:۵۶:۳۹
۱۴۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۲ ۱۲,۸۶۷ ۰۰:۵۴:۳۴
۱۴۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۳ ۱۳,۵۹۴ ۰۰:۵۷:۴۰
۱۴۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۴ ۱۳,۶۲۳ ۰۰:۵۷:۴۸
۱۴۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۵ ۱۳,۰۹۶ ۰۰:۵۵:۳۳
۱۴۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۶ ۱۲,۳۵۲ ۰۰:۵۲:۲۲
۱۴۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۷ ۱۳,۰۸۱ ۰۰:۵۵:۲۹
۱۴۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۸ ۱۲,۶۵۸ ۰۰:۵۳:۴۱
۱۴۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۴۹ ۱۳,۲۳۸ ۰۰:۵۶:۰۹
۱۵۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۰ ۱۳,۰۲۲ ۰۰:۵۵:۱۴
۱۵۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۱ ۱۳,۲۸۰ ۰۰:۵۶:۲۰
۱۵۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۲ ۱۱,۸۸۲ ۰۰:۵۰:۲۲
۱۵۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۳ ۱۳,۵۴۵ ۰۰:۵۷:۲۸
۱۵۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۴ ۱۳,۴۲۲ ۰۰:۵۶:۵۶
۱۵۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۵ ۱۳,۳۷۴ ۰۰:۵۶:۴۴
۱۵۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۶ ۱۳,۴۹۸ ۰۰:۵۷:۱۶
۱۵۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۷ ۱۳,۶۴۸ ۰۰:۵۷:۵۴
۱۵۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۸ ۱۲,۱۰۳ ۰۰:۵۱:۱۸
۱۵۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۵۹ ۱۳,۷۵۷ ۰۰:۵۸:۲۲
۱۶۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۰ ۱۳,۵۹۱ ۰۰:۵۷:۳۹
۱۶۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۱ ۱۳,۶۵۹ ۰۰:۵۷:۵۷
۱۶۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۲ ۱۳,۱۰۹ ۰۰:۵۵:۳۶
۱۶۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۳ ۱۳,۳۶۸ ۰۰:۵۶:۴۲
۱۶۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۴ ۱۳,۱۹۱ ۰۰:۵۵:۵۷
۱۶۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۵ ۱۳,۰۰۴ ۰۰:۵۵:۰۹
۱۶۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۶ ۱۲,۹۴۸ ۰۰:۵۴:۵۵
۱۶۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۷ ۱۲,۶۷۲ ۰۰:۵۳:۴۴
۱۶۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۸ ۱۳,۷۵۳ ۰۰:۵۸:۲۱
۱۶۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۶۹ ۱۴,۱۵۹ ۰۱:۰۰:۰۵
۱۷۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۰ ۱۳,۴۸۱ ۰۰:۵۷:۱۱
۱۷۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۱ ۱۳,۶۶۸ ۰۰:۵۷:۵۹
۱۷۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۲ ۱۳,۰۲۱ ۰۰:۵۵:۱۴
۱۷۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۳ ۱۳,۹۴۵ ۰۰:۵۹:۱۰
۱۷۴ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۴ ۱۰,۴۳۷ ۰۰:۴۴:۱۲
۱۷۵ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۵ ۱۳,۷۷۸ ۰۰:۵۸:۲۷
۱۷۶ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۶ ۱۳,۰۲۶ ۰۰:۵۵:۱۵
۱۷۷ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۷ ۱۴,۱۸۷ ۰۱:۰۰:۱۲
۱۷۸ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۸ ۱۴,۳۶۱ ۰۱:۰۰:۵۶
۱۷۹ مغنی ۲ – جلسه ۱۷۹ ۱۳,۶۹۰ ۰۰:۵۸:۰۵
۱۸۰ مغنی ۲ – جلسه ۱۸۰ ۱۳,۸۹۵ ۰۰:۵۸:۵۷
۱۸۱ مغنی ۲ – جلسه ۱۸۱ ۱۴,۳۰۴ ۰۱:۰۰:۴۲
۱۸۲ مغنی ۲ – جلسه ۱۸۲ ۱۴,۴۰۷ ۰۱:۰۱:۰۸
۱۸۳ مغنی ۲ – جلسه ۱۸۳ ۱۴,۳۵۵ ۰۱:۰۰:۵۵
۱۸۴ مغنی ۳ – جلسه ۱۸۴ ۱۴,۲۷۶ ۰۱:۰۰:۳۵
۱۸۵ مغنی ۳ – جلسه ۱۸۵ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۸۶ مغنی ۳ – جلسه ۱۸۶ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۸۷ مغنی ۳ – جلسه ۱۸۷ ۱۴,۲۹۲ ۰۱:۰۰:۳۹
۱۸۸ مغنی ۳ – جلسه ۱۸۸ ۱۴,۵۴۶ ۰۱:۰۱:۴۴
۱۸۹ مغنی ۳ – جلسه ۱۸۹ ۱۴,۰۲۶ ۰۰:۵۹:۳۱
۱۹۰ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۰ ۱۴,۰۲۶ ۰۰:۵۹:۳۱
۱۹۱ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۱ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۲ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۲ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۳ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۳ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۴ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۴ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۵ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۵ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۶ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۶ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۷ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۷ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۸ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۸ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۹۹ مغنی ۳ – جلسه ۱۹۹ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۲۰۰ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۰ ۷۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۲۰۱ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۱ ۱۳,۶۶۸ ۰۰:۵۷:۵۹
۲۰۲ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۲ ۱۴,۰۰۶ ۰۰:۵۹:۲۶
۲۰۳ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۳ ۱۴,۳۹۴ ۰۱:۰۱:۰۵
۲۰۴ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۴ ۱۴,۷۶۱ ۰۱:۰۲:۳۹
۲۰۵ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۵ ۱۴,۲۵۷ ۰۱:۰۰:۳۰
۲۰۶ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۶ ۱۳,۷۸۶ ۰۰:۵۸:۲۹
۲۰۷ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۷ ۱۴,۵۹۹ ۰۱:۰۱:۵۷
۲۰۸ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۸ ۱۴,۰۳۰ ۰۰:۵۹:۳۲
۲۰۹ مغنی ۳ – جلسه ۲۰۹ ۱۴,۳۰۱ ۰۱:۰۰:۴۱
۲۱۰ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۰ ۱۳,۹۲۶ ۰۰:۵۹:۰۵
۲۱۱ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۱ ۸۰ ۰۰:۰۰:۰۰
۲۱۲ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۲ ۱۳,۵۸۰ ۰۰:۵۷:۳۷
۲۱۳ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۳ ۱۳,۹۲۲ ۰۰:۵۹:۰۴
۲۱۴ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۴ ۱۴,۰۷۷ ۰۰:۵۹:۴۴
۲۱۵ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۵ ۱۴,۳۸۷ ۰۱:۰۱:۰۳
۲۱۶ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۶ ۱۴,۱۴۸ ۰۱:۰۰:۰۲
۲۱۷ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۷ ۱۴,۴۴۶ ۰۱:۰۱:۱۸
۲۱۸ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۸ ۱۴,۱۷۳ ۰۱:۰۰:۰۸
۲۱۹ مغنی ۳ – جلسه ۲۱۹ ۱۴,۴۲۸ ۰۱:۰۱:۱۴
۲۲۰ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۰ ۱۴,۵۹۲ ۰۱:۰۱:۵۶
۲۲۱ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۱ ۱۳,۷۹۸ ۰۰:۵۸:۳۲
۲۲۲ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۲ ۱۴,۸۴۶ ۰۱:۰۳:۰۱
۲۲۳ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۳ ۱۴,۰۶۵ ۰۰:۵۹:۴۱
۲۲۴ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۴ ۱۳,۸۴۴ ۰۰:۵۸:۴۴
۲۲۵ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۵ ۵,۶۳۱ ۰۰:۲۳:۴۲
۲۲۶ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۶ ۱۴,۰۹۲ ۰۰:۵۹:۴۸
۲۲۷ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۷ ۱۴,۱۴۶ ۰۱:۰۰:۰۲
۲۲۸ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۸ ۱۴,۲۰۳ ۰۱:۰۰:۱۶
۲۲۹ مغنی ۳ – جلسه ۲۲۹ ۱۴,۰۶۳ ۰۰:۵۹:۴۰
۲۳۰ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۰ ۱۴,۰۹۵ ۰۰:۵۹:۴۸
۲۳۱ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۱ ۱۴,۰۶۸ ۰۰:۵۹:۴۲
۲۳۲ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۲ ۱۳,۹۶۷ ۰۰:۵۹:۱۶
۲۳۳ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۳ ۱۴,۳۰۶ ۰۱:۰۰:۴۳
۲۳۴ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۴ ۱۴,۴۴۸ ۰۱:۰۱:۱۹
۲۳۵ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۵ ۱۳,۹۲۸ ۰۰:۵۹:۰۶
۲۳۶ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۶ ۱۴,۰۷۱ ۰۰:۵۹:۴۲
۲۳۷ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۷ ۱۴,۱۷۹ ۰۱:۰۰:۱۰
۲۳۸ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۸ ۱۳,۸۲۵ ۰۰:۵۸:۳۹
۲۳۹ مغنی ۳ – جلسه ۲۳۹ ۱۳,۰۹۵ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۴۰ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۰ ۱۳,۷۵۶ ۰۰:۵۸:۲۲
۲۴۱ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۱ ۱۳,۸۷۹ ۰۰:۵۸:۵۳
۲۴۲ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۲ ۱۴,۳۶۱ ۰۱:۰۰:۵۶
۲۴۳ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۳ ۱۴,۲۸۵ ۰۱:۰۰:۳۷
۲۴۴ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۴ ۱۴,۴۰۰ ۰۱:۰۱:۰۷
۲۴۵ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۵ ۱۴,۴۳۳ ۰۱:۰۱:۱۵
۲۴۶ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۶ ۱۴,۶۵۰ ۰۱:۰۲:۱۰
۲۴۷ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۷ ۱۴,۱۰۸ ۰۰:۵۹:۵۲
۲۴۸ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۸ ۱۴,۳۰۲ ۰۱:۰۰:۴۱
۲۴۹ مغنی ۳ – جلسه ۲۴۹ ۱۰,۱۵۴ ۰۰:۴۳:۰۰
۲۵۰ مغنی ۳ – جلسه ۲۵۰ ۱۴,۰۹۲ ۰۰:۵۹:۴۸
۲۵۱ مغنی ۳ – جلسه ۲۵۱ ۱۴,۲۷۸ ۰۱:۰۰:۳۵
۲۵۲ مغنی ۳ – جلسه ۲۵۲ ۱۳,۹۱۷ ۰۰:۵۹:۰۳
فایل مخصوص: moghni-adib.ef2

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

۲ نظر

  1. سلام من از راهیی که فرمودید موفق به دانلود نشدم میشه لطف کنین یه راه دیگه برای دانلود بهم بدید

    • سلام
      راهش همونه برای یکجا به صورتی که گفته شد
      وبرای دانلود تک تک روی آیکون بلندگو راست کلیک وگزینه save target as رو انتخاب کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*