مبحث منظومه منطق حوزه علمیه استاد انصاری

مبحث منظومه منطق حوزه علمیه استاد  انصاری   در ۷۴ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                               howzeh paye 2

 

 

 

منطق ۲ (المنطق المظفر یا المنطق التعلیمی ، جزء اول و دوم)

 

منطق ۱ – منظومه منطق
استاد : انصاری
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منظومه منطق – جلسه ۱ ۱۹,۱۸۷ ۰۱:۲۱:۳۲
۲ منظومه منطق – جلسه ۲ ۱۴,۷۲۵ ۰۱:۰۲:۳۰
۳ منظومه منطق – جلسه ۳ ۱۵,۲۱۱ ۰۱:۰۴:۳۴
۴ منظومه منطق – جلسه ۴ ۱۷,۲۶۳ ۰۱:۱۳:۲۰
۵ منظومه منطق – جلسه ۵ ۱۹,۸۳۵ ۰۱:۲۴:۱۸
۶ منظومه منطق – جلسه ۶ ۱۳,۴۰۹ ۰۰:۵۶:۵۳
۷ منظومه منطق – جلسه ۷ ۱۲,۹۱۶ ۰۰:۵۴:۴۷
۸ منظومه منطق – جلسه ۸ ۲۱,۲۳۹ ۰۱:۳۰:۱۷
۹ منظومه منطق – جلسه ۹ ۱۵,۵۶۲ ۰۱:۰۶:۰۴
۱۰ منظومه منطق – جلسه ۱۰ ۱۵,۹۸۷ ۰۱:۰۷:۵۳
۱۱ منظومه منطق – جلسه ۱۱ ۱۵,۵۰۱ ۰۱:۰۵:۴۹
۱۲ منظومه منطق – جلسه ۱۲ ۱۶,۸۶۵ ۰۱:۱۱:۳۸
۱۳ منظومه منطق – جلسه ۱۳ ۱۴,۷۴۵ ۰۱:۰۲:۳۵
۱۴ منظومه منطق – جلسه ۱۴ ۱۶,۰۶۲ ۰۱:۰۸:۱۲
۱۵ منظومه منطق – جلسه ۱۵ ۱۶,۰۸۹ ۰۱:۰۸:۱۹
۱۶ منظومه منطق – جلسه ۱۶ ۱۱,۰۶۷ ۰۰:۴۶:۵۳
۱۷ منظومه منطق – جلسه ۱۷ ۱۴,۱۰۴ ۰۰:۵۹:۵۱
۱۸ منظومه منطق – جلسه ۱۸ ۱۱,۵۳۲ ۰۰:۴۸:۵۲
۱۹ منظومه منطق – جلسه ۱۹ ۱۵,۴۱۴ ۰۱:۰۵:۲۶
۲۰ منظومه منطق – جلسه ۲۰ ۱۵,۴۸۱ ۰۱:۰۵:۴۳
۲۱ منظومه منطق – جلسه ۲۱ ۱۵,۱۳۷ ۰۱:۰۴:۱۵
۲۲ منظومه منطق – جلسه ۲۲ ۱۹,۴۶۴ ۰۱:۲۲:۴۳
۲۳ منظومه منطق – جلسه ۲۳ ۱۵,۶۰۳ ۰۱:۰۶:۱۴
۲۴ منظومه منطق – جلسه ۲۴ ۹,۲۱۷ ۰۰:۳۹:۰۰
۲۵ منظومه منطق – جلسه ۲۵ ۱۴,۳۶۱ ۰۱:۰۰:۵۶
۲۶ منظومه منطق – جلسه ۲۶ ۱۲,۱۶۷ ۰۰:۵۱:۳۵
۲۷ منظومه منطق – جلسه ۲۷ ۹,۴۸۷ ۰۰:۴۰:۰۹
۲۸ منظومه منطق – جلسه ۲۸ ۱۷,۰۴۷ ۰۱:۱۲:۲۴
۲۹ منظومه منطق – جلسه ۲۹ ۱۱,۰۶۰ ۰۰:۴۶:۵۲
۳۰ منظومه منطق – جلسه ۳۰ ۱۷,۱۵۵ ۰۱:۱۲:۵۲
۳۱ منظومه منطق – جلسه ۳۱ ۱۴,۱۷۲ ۰۱:۰۰:۰۸
۳۲ منظومه منطق – جلسه ۳۲ ۱۲,۳۹۰ ۰۰:۵۲:۳۲
۳۳ منظومه منطق – جلسه ۳۳ ۲۱,۲۰۵ ۰۱:۳۰:۰۹
۳۴ منظومه منطق – جلسه ۳۴ ۱۴,۳۰۷ ۰۱:۰۰:۴۳
۳۵ منظومه منطق – جلسه ۳۵ ۱۴,۴۱۵ ۰۱:۰۱:۱۰
۳۶ منظومه منطق – جلسه ۳۶ ۱۲,۸۷۶ ۰۰:۵۴:۳۶
۳۷ منظومه منطق – جلسه ۳۷ ۹,۶۸۳ ۰۰:۴۰:۵۹
۳۸ منظومه منطق – جلسه ۳۸ ۹,۰۷۵ ۰۰:۳۸:۲۳
۳۹ منظومه منطق – جلسه ۳۹ ۱۶,۵۴۸ ۰۱:۱۰:۱۶
۴۰ منظومه منطق – جلسه ۴۰ ۱۹,۲۳۴ ۰۱:۲۱:۴۴
۴۱ منظومه منطق – جلسه ۴۱ ۱۹,۶۱۹ ۰۱:۲۳:۲۳
۴۲ منظومه منطق – جلسه ۴۲ ۱۳,۰۷۸ ۰۰:۵۵:۲۸
۴۳ منظومه منطق – جلسه ۴۳ ۱۵,۹۵۴ ۰۱:۰۷:۴۴
۴۴ منظومه منطق – جلسه ۴۴ ۲۱,۰۷۷ ۰۱:۲۹:۳۶
۴۵ منظومه منطق – جلسه ۴۵ ۱۲,۳۱۵ ۰۰:۵۲:۱۳
۴۶ منظومه منطق – جلسه ۴۶ ۱۶,۰۶۲ ۰۱:۰۸:۱۲
۴۷ منظومه منطق – جلسه ۴۷ ۱۶,۴۸۰ ۰۱:۰۹:۵۹
۴۸ منظومه منطق – جلسه ۴۸ ۱۷,۵۵۳ ۰۱:۱۴:۳۴
۴۹ منظومه منطق – جلسه ۴۹ ۱۴,۶۸۵ ۰۱:۰۲:۱۹
۵۰ منظومه منطق – جلسه ۵۰ ۱۵,۴۴۱ ۰۱:۰۵:۳۳
۵۱ منظومه منطق – جلسه ۵۱ ۱۳,۱۷۹ ۰۰:۵۵:۵۴
۵۲ منظومه منطق – جلسه ۵۲ ۲۱,۵۰۲ ۰۱:۳۱:۲۵
۵۳ منظومه منطق – جلسه ۵۳ ۲۱,۳۵۴ ۰۱:۳۰:۴۷
۵۴ منظومه منطق – جلسه ۵۴ ۱۳,۴۳۶ ۰۰:۵۷:۰۰
۵۵ منظومه منطق – جلسه ۵۵ ۱۲,۵۵۸ ۰۰:۵۳:۱۵
۵۶ منظومه منطق – جلسه ۵۶ ۱۱,۲۰۸ ۰۰:۴۷:۳۰
۵۷ منظومه منطق – جلسه ۵۷ ۱۶,۲۱۷ ۰۱:۰۸:۵۲
۵۸ منظومه منطق – جلسه ۵۸ ۱۴,۹۴۸ ۰۱:۰۳:۲۷
۵۹ منظومه منطق – جلسه ۵۹ ۱۸,۱۷۴ ۰۱:۱۷:۱۳
۶۰ منظومه منطق – جلسه ۶۰ ۱۸,۷۶۲ ۰۱:۱۹:۴۳
۶۱ منظومه منطق – جلسه ۶۱ ۱۲,۵۹۲ ۰۰:۵۳:۲۴
۶۲ منظومه منطق – جلسه ۶۲ ۱۶,۸۶۵ ۰۱:۱۱:۳۸
۶۳ منظومه منطق – جلسه ۶۳ ۱۳,۴۱۶ ۰۰:۵۶:۵۵
۶۴ منظومه منطق – جلسه ۶۴ ۱۹,۲۲۷ ۰۱:۲۱:۴۲
۶۵ منظومه منطق – جلسه ۶۵ ۱۷,۶۰۱ ۰۱:۱۴:۴۶
۶۶ منظومه منطق – جلسه ۶۶ ۱۶,۹۴۶ ۰۱:۱۱:۵۸
۶۷ منظومه منطق – جلسه ۶۷ ۱۱,۲۴۲ ۰۰:۴۷:۳۸
۶۸ منظومه منطق – جلسه ۶۸ ۱۴,۹۵۵ ۰۱:۰۳:۲۹
۶۹ منظومه منطق – جلسه ۶۹ ۱۷,۰۹۴ ۰۱:۱۲:۳۶
۷۰ منظومه منطق – جلسه ۷۰ ۱۵,۲۳۸ ۰۱:۰۴:۴۱
۷۱ منظومه منطق – جلسه ۷۱ ۱۵,۷۶۵ ۰۱:۰۶:۵۶
۷۲ منظومه منطق – جلسه ۷۲ ۱۷,۷۶۹ ۰۱:۱۵:۲۹
۷۳ منظومه منطق – جلسه ۷۳ ۱۵,۷۵۸ ۰۱:۰۶:۵۴
۷۴ منظومه منطق – جلسه ۷۴ ۱۶,۰۰۸ ۰۱:۰۷:۵۸
فایل مخصوص: manzume-mantegh.ef2

 

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*