مبحث نطق مظفر حوزه علمیه استاد محمدی خراسانی

مبحث  نطق مظفر حوزه علمیه استاد محمدی خراسانی   در ۱۴۸ جلسه به صورت صوتی برای دانلود آماده شده است .

                              howzeh paye 2

 

 

 

 

 

 

منطق ۲ – منطق مظفر
استاد : محمدی خراسانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ منطق مظفر – جلسه ۱ ۹,۹۸۸ ۰۰:۵۶:۲۳
۲ منطق مظفر – جلسه ۲ ۹,۹۵۹ ۰۰:۵۶:۱۳
۳ منطق مظفر – جلسه ۳ ۱۰,۳۵۹ ۰۰:۵۸:۲۹
۴ منطق مظفر – جلسه ۴ ۹,۹۵۶ ۰۰:۵۶:۱۲
۵ منطق مظفر – جلسه ۵ ۱۰,۰۳۴ ۰۰:۵۶:۳۹
۶ منطق مظفر – جلسه ۶ ۱۰,۵۷۱ ۰۰:۵۹:۴۲
۷ منطق مظفر – جلسه ۷ ۹,۷۸۸ ۰۰:۵۵:۱۴
۸ منطق مظفر – جلسه ۸ ۹,۹۱۲ ۰۰:۵۵:۵۷
۹ منطق مظفر – جلسه ۹ ۱۰,۲۱۸ ۰۰:۵۷:۴۱
۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰ ۹,۷۴۲ ۰۰:۵۴:۵۹
۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱ ۹,۶۰۶ ۰۰:۵۴:۱۲
۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲ ۷,۲۱۵ ۰۰:۴۰:۳۶
۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳ ۱۰,۲۴۶ ۰۰:۵۷:۵۱
۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴ ۱۰,۵۴۸ ۰۰:۵۹:۳۴
۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۵ ۹,۸۵۰ ۰۰:۵۵:۳۶
۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۶ ۱۰,۵۰۱ ۰۰:۵۹:۱۸
۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۷ ۹,۸۵۴ ۰۰:۵۵:۳۷
۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۸ ۱۰,۰۵۵ ۰۰:۵۶:۴۶
۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۹ ۱۰,۱۹۰ ۰۰:۵۷:۳۲
۲۰ منطق مظفر – جلسه ۲۰ ۹,۰۱۶ ۰۰:۵۰:۵۱
۲۱ منطق مظفر – جلسه ۲۱ ۹,۴۵۹ ۰۰:۵۳:۲۲
۲۲ منطق مظفر – جلسه ۲۲ ۸,۶۰۵ ۰۰:۴۸:۳۱
۲۳ منطق مظفر – جلسه ۲۳ ۱۰,۵۵۳ ۰۰:۵۹:۳۶
۲۴ منطق مظفر – جلسه ۲۴ ۱۰,۰۳۰ ۰۰:۵۶:۳۷
۲۵ منطق مظفر – جلسه ۲۵ ۱۰,۳۷۱ ۰۰:۵۸:۳۳
۲۶ منطق مظفر – جلسه ۲۶ ۹,۵۵۴ ۰۰:۵۳:۵۵
۲۷ منطق مظفر – جلسه ۲۷ ۹,۹۳۵ ۰۰:۵۶:۰۵
۲۸ منطق مظفر – جلسه ۲۸ ۱۰,۲۰۸ ۰۰:۵۷:۳۸
۲۹ منطق مظفر – جلسه ۲۹ ۱۰,۳۴۴ ۰۰:۵۸:۲۴
۳۰ منطق مظفر – جلسه ۳۰ ۱۰,۱۴۹ ۰۰:۵۷:۱۸
۳۱ منطق مظفر – جلسه ۳۱ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۵۷:۵۵
۳۲ منطق مظفر – جلسه ۳۲ ۹,۰۶۰ ۰۰:۵۱:۰۶
۳۳ منطق مظفر – جلسه ۳۳ ۱۰,۳۲۵ ۰۰:۵۸:۱۸
۳۴ منطق مظفر – جلسه ۳۴ ۱۰,۵۴۲ ۰۰:۵۹:۳۲
۳۵ منطق مظفر – جلسه ۳۵ ۵,۰۳۷ ۰۰:۲۸:۱۳
۳۶ منطق مظفر – جلسه ۳۶ ۹,۲۳۸ ۰۰:۵۲:۰۷
۳۷ منطق مظفر – جلسه ۳۷ ۱۰,۳۸۳ ۰۰:۵۸:۳۸
۳۸ منطق مظفر – جلسه ۳۸ ۹,۶۱۹ ۰۰:۵۴:۱۷
۳۹ منطق مظفر – جلسه ۳۹ ۱۱,۲۹۹ ۰۱:۰۳:۵۰
۴۰ منطق مظفر – جلسه ۴۰ ۸,۴۶۲ ۰۰:۴۷:۴۲
۴۱ منطق مظفر – جلسه ۴۱ ۱۰,۳۰۳ ۰۰:۵۸:۱۱
۴۲ منطق مظفر – جلسه ۴۲ ۱۰,۳۵۳ ۰۰:۵۸:۲۷
۴۳ منطق مظفر – جلسه ۴۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۵۹:۳۶
۴۴ منطق مظفر – جلسه ۴۴ ۹,۵۵۶ ۰۰:۵۳:۵۵
۴۵ منطق مظفر – جلسه ۴۵ ۱۰,۱۲۸ ۰۰:۵۷:۱۱
۴۶ منطق مظفر – جلسه ۴۶ ۱۰,۲۱۰ ۰۰:۵۷:۳۹
۴۷ منطق مظفر – جلسه ۴۷ ۹,۹۰۶ ۰۰:۵۵:۵۵
۴۸ منطق مظفر – جلسه ۴۸ ۱۰,۴۶۷ ۰۰:۵۹:۰۶
۴۹ منطق مظفر – جلسه ۴۹ ۱۰,۰۳۲ ۰۰:۵۶:۳۸
۵۰ منطق مظفر – جلسه ۵۰ ۹,۴۱۵ ۰۰:۵۳:۰۷
۵۱ منطق مظفر – جلسه ۵۱ ۱۰,۱۹۸ ۰۰:۵۷:۳۴
۵۲ منطق مظفر – جلسه ۵۲ ۹,۵۸۷ ۰۰:۵۴:۰۶
۵۳ منطق مظفر – جلسه ۵۳ ۹,۹۶۷ ۰۰:۵۶:۱۶
۵۴ منطق مظفر – جلسه ۵۴ ۱۰,۵۵۵ ۰۰:۵۹:۳۷
۵۵ منطق مظفر – جلسه ۵۵ ۱۰,۵۰۵ ۰۰:۵۹:۱۹
۵۶ منطق مظفر – جلسه ۵۶ ۱۰,۲۰۲ ۰۰:۵۷:۳۶
۵۷ منطق مظفر – جلسه ۵۷ ۱۰,۵۶۵ ۰۰:۵۹:۴۰
۵۸ منطق مظفر – جلسه ۵۸ ۷,۲۲۷ ۰۰:۴۰:۴۰
۵۹ منطق مظفر – جلسه ۵۹ ۱۰,۱۷۵ ۰۰:۵۷:۲۷
۶۰ منطق مظفر – جلسه ۶۰ ۱۰,۵۴۱ ۰۰:۵۹:۳۲
۶۱ منطق مظفر – جلسه ۶۱ ۹,۸۴۶ ۰۰:۵۵:۳۴
۶۲ منطق مظفر – جلسه ۶۲ ۹,۸۷۰ ۰۰:۵۵:۴۳
۶۳ منطق مظفر – جلسه ۶۳ ۹,۹۲۸ ۰۰:۵۶:۰۲
۶۴ منطق مظفر – جلسه ۶۴ ۹,۳۰۲ ۰۰:۵۲:۲۹
۶۵ منطق مظفر – جلسه ۶۵ ۹,۳۵۴ ۰۰:۵۲:۴۶
۶۶ منطق مظفر – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۵۷ ۰۰:۵۶:۴۷
۶۷ منطق مظفر – جلسه ۶۷ ۱۰,۵۲۳ ۰۰:۵۹:۲۶
۶۸ منطق مظفر – جلسه ۶۸ ۱۰,۰۹۲ ۰۰:۵۶:۵۸
۶۹ منطق مظفر – جلسه ۶۹ ۸,۹۲۸ ۰۰:۵۰:۲۱
۷۰ منطق مظفر – جلسه ۷۰ ۸,۵۵۹ ۰۰:۴۸:۱۵
۷۱ منطق مظفر – جلسه ۷۱ ۸,۰۹۷ ۰۰:۴۵:۳۷
۷۲ منطق مظفر – جلسه ۷۲ ۱۰,۳۵۸ ۰۰:۵۸:۲۹
۷۳ منطق مظفر – جلسه ۷۳ ۱۰,۲۷۱ ۰۰:۵۷:۵۹
۷۴ منطق مظفر – جلسه ۷۴ ۱۰,۱۰۱ ۰۰:۵۷:۰۱
۷۵ منطق مظفر – جلسه ۷۵ ۹,۸۸۸ ۰۰:۵۵:۴۹
۷۶ منطق مظفر – جلسه ۷۶ ۱۰,۴۸۹ ۰۰:۵۹:۱۴
۷۷ منطق مظفر – جلسه ۷۷ ۹,۶۰۸ ۰۰:۵۴:۱۳
۷۸ منطق مظفر – جلسه ۷۸ ۹,۷۰۳ ۰۰:۵۴:۴۵
۷۹ منطق مظفر – جلسه ۷۹ ۸,۸۵۲ ۰۰:۴۹:۵۵
۸۰ منطق مظفر – جلسه ۸۰ ۹,۵۱۱ ۰۰:۵۳:۴۰
۸۱ منطق مظفر – جلسه ۸۱ ۷,۸۳۶ ۰۰:۴۴:۰۸
۸۲ منطق مظفر – جلسه ۸۲ ۱۰,۱۷۹ ۰۰:۵۷:۲۸
۸۳ منطق مظفر – جلسه ۸۳ ۷,۹۶۸ ۰۰:۴۴:۵۳
۸۴ منطق مظفر – جلسه ۸۴ ۹,۲۳۱ ۰۰:۵۲:۰۵
۸۵ منطق مظفر – جلسه ۸۵ ۱۰,۲۴۶ ۰۰:۵۷:۵۱
۸۶ منطق مظفر – جلسه ۸۶ ۱۰,۵۱۸ ۰۰:۵۹:۲۴
۸۷ منطق مظفر – جلسه ۸۷ ۱۰,۱۵۶ ۰۰:۵۷:۲۰
۸۸ منطق مظفر – جلسه ۸۸ ۹,۰۳۹ ۰۰:۵۰:۵۹
۸۹ منطق مظفر – جلسه ۸۹ ۹,۷۹۴ ۰۰:۵۵:۱۶
۹۰ منطق مظفر – جلسه ۹۰ ۱۰,۳۰۶ ۰۰:۵۸:۱۱
۹۱ منطق مظفر – جلسه ۹۱ ۸,۳۶۱ ۰۰:۴۷:۰۷
۹۲ منطق مظفر – جلسه ۹۲ ۸,۶۸۹ ۰۰:۴۸:۵۹
۹۳ منطق مظفر – جلسه ۹۳ ۱۰,۴۵۷ ۰۰:۵۹:۰۳
۹۴ منطق مظفر – جلسه ۹۴ ۹,۵۲۸ ۰۰:۵۳:۴۶
۹۵ منطق مظفر – جلسه ۹۵ ۱۰,۶۰۳ ۰۰:۵۹:۵۳
۹۶ منطق مظفر – جلسه ۹۶ ۱۰,۵۳۶ ۰۰:۵۹:۳۰
۹۷ منطق مظفر – جلسه ۹۷ ۹,۹۳۳ ۰۰:۵۶:۰۴
۹۸ منطق مظفر – جلسه ۹۸ ۸,۹۹۷ ۰۰:۵۰:۴۵
۹۹ منطق مظفر – جلسه ۹۹ ۱۰,۰۷۶ ۰۰:۵۶:۵۳
۱۰۰ منطق مظفر – جلسه ۱۰۰ ۹,۴۸۵ ۰۰:۵۳:۳۱
۱۰۱ منطق مظفر – جلسه ۱۰۱ ۹,۴۲۸ ۰۰:۵۳:۱۲
۱۰۲ منطق مظفر – جلسه ۱۰۲ ۹,۷۳۴ ۰۰:۵۴:۵۶
۱۰۳ منطق مظفر – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۵۷:۲۲
۱۰۴ منطق مظفر – جلسه ۱۰۴ ۷,۲۰۴ ۰۰:۴۰:۳۲
۱۰۵ منطق مظفر – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۰۱۹ ۰۰:۵۶:۳۳
۱۰۶ منطق مظفر – جلسه ۱۰۶ ۹,۹۷۶ ۰۰:۵۶:۱۹
۱۰۷ منطق مظفر – جلسه ۱۰۷ ۹,۵۸۶ ۰۰:۵۴:۰۶
۱۰۸ منطق مظفر – جلسه ۱۰۸ ۱۰,۲۶۲ ۰۰:۵۷:۵۶
۱۰۹ منطق مظفر – جلسه ۱۰۹ ۹,۵۲۵ ۰۰:۵۳:۴۵
۱۱۰ منطق مظفر – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۳۹۲ ۰۰:۵۸:۴۱
۱۱۱ منطق مظفر – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۰۱۲ ۰۰:۵۶:۳۱
۱۱۲ منطق مظفر – جلسه ۱۱۲ ۹,۹۱۰ ۰۰:۵۵:۵۶
۱۱۳ منطق مظفر – جلسه ۱۱۳ ۹,۳۱۴ ۰۰:۵۲:۳۳
۱۱۴ منطق مظفر – جلسه ۱۱۴ ۸,۹۹۳ ۰۰:۵۰:۴۳
۱۱۵ منطق مظفر – جلسه ۱۱۵ ۹,۴۰۴ ۰۰:۵۳:۰۳
۱۱۶ منطق مظفر – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۴۰۹ ۰۰:۵۸:۴۶
۱۱۷ منطق مظفر – جلسه ۱۱۷ ۱۰,۴۰۰ ۰۰:۵۸:۴۳
۱۱۸ منطق مظفر – جلسه ۱۱۸ ۸,۸۶۲ ۰۰:۴۹:۵۹
۱۱۹ منطق مظفر – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۶۳۳ ۰۱:۰۰:۰۳
۱۲۰ منطق مظفر – جلسه ۱۲۰ ۹,۱۹۴ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۲۱ منطق مظفر – جلسه ۱۲۱ ۹,۸۱۹ ۰۰:۵۵:۲۵
۱۲۲ منطق مظفر – جلسه ۱۲۲ ۱۰,۲۵۷ ۰۰:۵۷:۵۵
۱۲۳ منطق مظفر – جلسه ۱۲۳ ۱۰,۶۸۰ ۰۱:۰۰:۱۹
۱۲۴ منطق مظفر – جلسه ۱۲۴ ۱۰,۰۰۹ ۰۰:۵۶:۳۰
۱۲۵ منطق مظفر – جلسه ۱۲۵ ۹,۹۹۶ ۰۰:۵۶:۲۶
۱۲۶ منطق مظفر – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۵۷۶ ۰۰:۵۹:۴۳
۱۲۷ منطق مظفر – جلسه ۱۲۷ ۷,۸۲۶ ۰۰:۴۴:۰۵
۱۲۸ منطق مظفر – جلسه ۱۲۸ ۹,۹۱۸ ۰۰:۵۵:۵۹
۱۲۹ منطق مظفر – جلسه ۱۲۹ ۱۰,۱۶۵ ۰۰:۵۷:۲۳
۱۳۰ منطق مظفر – جلسه ۱۳۰ ۹,۲۶۳ ۰۰:۵۲:۱۶
۱۳۱ منطق مظفر – جلسه ۱۳۱ ۱۰,۶۷۰ ۰۱:۰۰:۱۶
۱۳۲ منطق مظفر – جلسه ۱۳۲ ۹,۶۶۶ ۰۰:۵۴:۳۳
۱۳۳ منطق مظفر – جلسه ۱۳۳ ۷,۵۵۰ ۰۰:۴۲:۳۱
۱۳۴ منطق مظفر – جلسه ۱۳۴ ۹,۳۰۸ ۰۰:۵۲:۳۱
۱۳۵ منطق مظفر – جلسه ۱۳۵ ۹,۷۰۰ ۰۰:۵۴:۴۵
۱۳۶ منطق مظفر – جلسه ۱۳۶ ۶,۳۹۶ ۰۰:۳۵:۵۷
۱۳۷ منطق مظفر – جلسه ۱۳۷ ۶,۲۶۶ ۰۰:۳۵:۱۲
۱۳۸ منطق مظفر – جلسه ۱۳۸ ۷,۶۹۰ ۰۰:۴۳:۱۸
۱۳۹ منطق مظفر – جلسه ۱۳۹ ۱۰,۵۹۱ ۰۰:۵۹:۴۹
۱۴۰ منطق مظفر – جلسه ۱۴۰ ۶,۹۱۵ ۰۰:۳۸:۵۴
۱۴۱ منطق مظفر – جلسه ۱۴۱ ۱۰,۶۴۵ ۰۱:۰۰:۰۷
۱۴۲ منطق مظفر – جلسه ۱۴۲ ۹,۱۹۵ ۰۰:۵۱:۵۲
۱۴۳ منطق مظفر – جلسه ۱۴۳ ۸,۲۲۴ ۰۰:۴۶:۲۱
۱۴۴ منطق مظفر – جلسه ۱۴۴ ۸,۲۴۹ ۰۰:۴۶:۲۹
۱۴۵ منطق مظفر – جلسه ۱۴۵ ۸,۷۵۸ ۰۰:۴۹:۲۳
۱۴۶ منطق مظفر – جلسه ۱۴۶ ۸,۰۴۲ ۰۰:۴۵:۱۹
۱۴۷ منطق مظفر – جلسه ۱۴۷ ۹,۵۴۴ ۰۰:۵۳:۵۱
۱۴۸ منطق مظفر – جلسه ۱۴۸ ۱۰,۱۰۵ ۰۰:۵۷:۰۳
فایل مخصوص: mantegh-mozafar-kh.ef2

 

توضیحات بیشتر برای دانلود یکجای فایل ها

برای دانلود یکجای فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را دانلود و نصب نمایید

سپس (فایل مخصوص) هر جدول را دانلود کرده و در نرم افزار internet download manager ایمپورت نمایید

برای دانلود (فایل مخصوص) هر جدول، باید روی فایل مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را انتخاب نمایید

برای ایمپورت کردن فایل ها، ابتدا نرم افزار internet download manager را باز کنید و در نوار ابزار بالا،
گزینه ی Tasks و سپس گزینه Import و سپس گزینه From IDM export file را انتخاب نمایید

در پنجره باز شده آدرس (فایل مخصوص) هر جدول را که دانلود کرده اید وارد نمایید و دکمه Open را بفشارید

در پنجره جدید، لینک دانلود تمامی فایل ها را مشاهده می کنید، با فشردن دکمه Check All تمامی لینک ها را انتخاب کنید و سپس دکمه OK را بفشارید

مشاهده می کنید تمامی لینک ها به internet download manager اضافه می شوند که با فشردن دکمه Resume می توانید فایل ها را دانلود نمایید

منبع :سایت آوینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*