۵ اصطلاح غلط کہ بہ کار میرود

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

۵ اصطلاح غلط کہ بہ کار میبریم اسلام دانلود در مورد این ۵ اصطلاح دراین پست بحث میکند با همراه باشید

۱_خدا بد نده !
این کلام اهانت بہ پروردگار است ، زیرا خداے تعالے در قرآن فرموده:هیچ خوبے بہ شما نمیرسد مگر از ناحیه ے خدا و هیچ بدے بہ شما نمیرسد مگر از ناحیہ ے خود شما و بخاطر اعمال خودتان است .

۲_جوان ناکام !
این اصطلاح‌ عامیانہ براے جوانهایے کہ قبل از ازدواج از دنیا میروند بکار میرود ، درحالیکہ ازدواج کام حقیقے یک انسان نیست کہ اگر ازدواج نکرد بہ او بگویند ناکام ، بلکہ کام حقیقے انسان رسیدن بہ مقام بندگے خداست و استفاده ے خوب کردن از عمر و فرصتے کہ خدا بہ او داده است .

۳_عیسے بہ دین خود ، موسے بہ دین خود !
این جملہ معناے صحیحے ندارد ،زیرا بین پیامبران خدا ، کوچکترین اختلافے نبوده و همہ ے آنها عقیده ے یکسانے داشتند .

۴_ ولش کردے بہ امان خدا !
این حرف کفر آمیز است ، زیرا اگر کسے مال یا فرزند خود را بہ امان خدا بسپارد کہ غمے نیست بهتر است بجاے این کلام گفتہ شود : ولش کردے بہ حال خودش !

۵-انسان جایز الخطاست !
این حرف نیز غلط است ، زیرا انسان براے خطا آزاد نیست . بهتر است بگوییم انسان ممکن الخطاست ، یعنے ممکن است خطا کند.

ⒾⓈⓁⒶⓂⒹⓄⓦⓃⓁⓄⒶⒹ

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*